Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Europa


12-01-2021
Programma

Luister naar dit hoofdstuk ingesproken door kandidaat Bart Mijland

BIJ1 staat voor een rechtvaardig, gelijkwaardig en solidair Europa. Daarom pleiten we voor radicale democratisering van de Europese Unie (EU). De inspraak van Europese burgers moet makkelijker en toegankelijker worden gemaakt en de invloed van verwoestende multinationals moet tot een minimum beperkt worden. Wij willen een EU waar mensenrechten- en klimaatverdragen worden ingezet en versterkt om groots te verduurzamen en om welvaart eerlijker te verdelen en onrechtvaardigheid tegen te gaan. De EU mag niet dienen als liberaal en racistisch instituut dat de belangen van het grootkapitaal dient.

ONDOORZICHTIG EN ANTI-DEMOCRATISCH

Een probleem van de EU in haar huidige vorm is dat het bestuur ervan, met name als het gaat om de rol van nationale regeringen vertegenwoordigd binnen de Raad van Ministers, ondoorzichtig te werk gaat en burgers het nakijken hebben. De EU is nog altijd in veel opzichten een ‘club van staten’, niet de ‘Unie van volkeren en burgers‘ die het zou moeten zijn. Ook worden andere instituten binnen de EU in zeer grote mate beïnvloed door multinationals in plaats van Europese burgers. Deze multinationals hoeven alleen rekenschap af te leggen aan hun aandeelhouders en hebben dus vrij spel in de politiek waar zij dat niet zouden moeten hebben. Ze zijn immers geen politieke partij. Deze multinationals dragen vaak bij aan vervuiling, mensenrechtenschending en discriminatie. Op deze manier dient de EU niet het belang van haar bewoners. De EU moet doorzichtiger en democratischer worden.

Verspilling en gierigheid

Een ander probleem is de enorme kostenverspilling aan de ene kant en de tegenstrijdige gierigheid aan de andere kant. Aan de ene kant verhuist het Europese parlement onnodig elke maand van Brussel naar Straatsburg en andersom. Dit kost 200 miljoen euro per jaar. Aan de andere kant stelt de EU zich gierig op als het gaat om noodfondsen voor Zuid-Europese landen. Dit zijn de landen die juist het hardst worden getroffen door bijvoorbeeld de coronacrisis, maar ook de financiële crisis in 2008, of de humanitaire migratiecrisis. Het lijkt er op deze manier verdacht veel op dat gierigheid en zelfbehoud leidend zijn. Dat hoort niet zo te zijn. We willen dat het uitgavenbeleid gebaseerd is op menselijkheid, waardigheid en solidariteit.

Rechtsstaat en mensenrechten staan onder druk

Tegelijkertijd staan mensenrechten, zelfbeschikking en vrijheid van meningsuiting steeds meer onder druk binnen Europa. In alle EU-landen moet de rechtsstaat worden beschermd en landen moeten elkaar aanspreken op schendingen van mensenrechten, zelfbeschikking en vrijheid van meningsuiting. De bestaande mensenrechteninstrumenten moeten verbeterd worden en actief worden ingezet om misstanden binnen de EU aan te kaarten en daar gevolgen aan te verbinden.

Kortom, er is momenteel op Europees niveau een blokkade als het gaat over democratie, milieu en mensenrechten. Om deze blokkade op te heffen stellen wij de volgende maatregelen voor.

Meer democratie en betere bescherming mensenrechten

 1. We streven naar radicale democratisering van de EU. De transparantie van de Raad van Ministers en de interinstitutionele onderhandelingen moet sterk verbeterd worden. Verder moeten bestaande vormen van Europese burgerparticipatie – zoals het petitierecht en het Europees burgerinitiatief – versterkt worden.
 2. Burgers moeten actief betrokken worden en medezeggenschap krijgen bij een algehele herziening van de prioriteiten, plannen en organisatie van de Europese Unie, beginnende met de reeds aangekondigde Conferentie over de Toekomst van Europa en eindigend met een fundamentele hervorming van de Europese verdragen.
 3. Meer middelen worden ingezet voor het invoeren en in stand houden van mensenrechten, dit zijn instrumenten zoals het Europees Handvest, de rasrichtlijn en de naleving van het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap.
 4. We streven naar het aannemen en invoeren van de gelijkebehandelingsrichtlijn binnen heel Europa.
 5. Meer middelen en capaciteit worden ingezet voor het beschermen van de rechten van migranten, asielzoekers, staatlozen en volkeren zoals de Roma en Sinti.
 6. Wij zetten ons in om ook binnen de Europese samenwerking te werken naar het steunen van verzet tegen imperialistische uitbuiting en onderdrukking.

Meer geld naar mensen en klimaat

 1. Meer middelen worden ingezet om het maatschappelijk middenveld (belangengroepen, mensenrechtenactivisten, dissidenten, vrije pers) te ondersteunen en versterken. Hierbij is de agenda van belangengroepen leidend. Financieringsinstrumenten zoals subsidies worden toegankelijker en behapbaarder gemaakt zodat ook kleine organisaties en sociale bewegingen hier gebruik van kunnen maken.
 2. We stellen een grootschalig en wettelijk bindend klimaatverdrag op Europees niveau op, inclusief verstrekkende doelstellingen en sancties.

BESTRIJDEN VAN ONGEWENSTE ACTIVITEITEN VAN MULTINATIONALS EN ONGEWENSTE HANDEL

 1. Er komt nieuwe wetgeving, waaronder een verplicht lobbyregister, om lobbywerk transparanter en ethischer te maken. Ook zoeken we naar effectieve manieren om lobby van multinationals en grote private bedrijven terug te dringen.
 2. We streven naar het op Europees niveau verhogen van belastingen voor multinationals en vermogenden, en zetten breder in op het opsporen van kapitaalvlucht en belastingfraude en -ontduiking.
 3. Er komt een verbod op alle export van Europese goederen waarmee mensenrechten geschonden worden in andere landen, zoals wapens en onderdelen of technologie voor wapens en surveillance.

TEGENGAAN VAN MILITARISERING EN AFSCHAFFING VAN ONNODIGE UITGAVEN

 1. We maken een einde aan de militarisering van de grenzen van Europa.
 2. We voorkomen dat er ooit een Europees Leger komt.
 3. Er komt een eind aan absurde kostenposten zoals de maandelijkse verhuizing naar Straatsburg.
 4. We voorkomen dat Europese samenwerking wordt ingezet om internationaal mensen en/of landen uit te buiten of te onderdrukken. Europese bedrijven en projecten die investeren in buitenlandse projecten of ondernemingen moeten kunnen aantonen dat dit niet ten nadele van de lokale bevolking en het lokale klimaat gaat.