Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Samenvatting: bericht partijbestuur tijdens algemene ledenvergadering


24-07-2021

Diverse mediakanalen pakten eerder deze week flink uit over de ontstane situatie tussen Quinsy Gario en de partij. Sindsdien is er veel desinformatie verspreid in de media en op sociale media. De leden zijn inmiddels voorzien van uitleg en context tijdens de Algemene Ledenvergadering van vandaag. We delen hier een samenvatting van.

Persoonlijk bericht Bestuursvoorzitter Jursica Mills

“Het valt mij zwaar dat het verdriet van de mensen die mij huilend hebben opgebeld zo is gediskwalificeerd. Aan de slachtoffers wil ik echt meegeven dat ik echt met jullie meeleef. Alle berichten die op sociale media zijn verschenen… Ik voel voor jullie. 

Ik ben beledigd door insinuaties dat ik als voorzitter, als een zwarte vrouw, zou meewerken aan – of nog erger – stil zou blijven wanneer er een zwarte man ten onrechte, zónder een eerlijk proces, uit de partij zou worden gezet. Tegen het lid of de leden die de informatie naar buiten hebben gelekt: door deze actie heb je niet alleen het proces belemmerd, maar ook het imago van Quinsy Gario beschadigd en de vuile was van de partij buiten gehangen. Ik heb daar geen woorden voor.”

Eerste signalen binnen half jaar na toetreden Gario tot partij 

In april 2020 sluit Quinsy zich aan bij de partij. Hij is een grondlegger van een nieuwe antiracisme-generatie. In november komen er echter al negatieve signalen binnen van mensen. Gedurende de campagne stapelen de signalen zich steeds verder op. Begin februari 2021 heeft het bestuur een eerste gesprek met Quinsy over diens functioneren in de partij. Er is gesproken over samenwerking, communicatie en omgaan met elkaar. Op 9 februari is er een sessie met een organisatiecoach.

Campagne coördinatoren zeggen samenwerking met Gario op

In maart komen er nog meer signalen binnen en hebben verschillende vrijwilligers aangegeven niet langer met Quinsy samen te kunnen werken. Zij geven aan dat hun veiligheidsgevoel is aangetast. Opnieuw zijn er gesprekken met Quinsy. Van begin maart t/m de verkiezingen ontstaan verschillende botsingen. Dit wordt volgens betrokkenen steeds gekoppeld aan het handelen van deze ene persoon. Naar aanleiding hiervan zeggen de campagnecoördinatoren gezamenlijk de samenwerking met Quinsy op.

Zorgelijke signalen leiden tot onderzoek met gespecialiseerd bureau

Na de verkiezingen vinden evaluaties plaats met kandidaten en vrijwilligers. Hier worden meerdere signalen geuit over toxisch gedrag. 25 April voert Quinsy een gesprek met het bestuur om te spreken over vermeend pestgedrag en machtsmisbruik. Hij geeft aan nog niet te weten of hij een klacht in wil dienen en ziet het bestuur niet als neutraal genoeg om dit op te pakken. Het bestuur heeft alle signalen, inclusief die van Quinsy, verzameld en besloten dat zij niet de personen waren om dit op te pakken. Op 25 mei is dit naar Quinsy gecommuniceerd.

Op basis van de signalen van 16 verschillende personen is er vervolgens een onafhankelijk signaalonderzoek gestart om onpartijdigheid te waarborgen en alle signalen objectief te beoordelen. Hiervoor is een daarin gespecialiseerd bureau -Van Overbeek De Meyer- ingezet, waar tot op dat punt bewust geen enkele band of samenwerkings-geschiedenis mee was. 

Selectie van bureau via landelijke klachtencommissie

Het bestuur heeft gezocht naar een externe partij en komt uit bij de landelijke Klachtencommissie. Dit is een samenwerkingsverband van meerdere kantoren met grote kennis en expertise. De voorkeur lag bij een bureau met meer diversiteit. Helaas heeft het bestuur die niet gevonden. Onder de 16 signaal-indieners waren mensen van kleur, witte mensen en zwarte mensen. Voorafgaand is besloten de aanbevelingen van het onderzoek, ongeacht de uitkomst, over te nemen om te waarborgen dat het bestuur geen eigen mening zou vormen op basis van waardeoordelen

Geheimhouding is ter bescherming signaalindieners, Quinsy tekent niet

Tijdens het onderzoek hebben alle mensen die signalen hebben afgegeven, inclusief Quinsy, de kans gekregen hun verhalen en perspectieven op vertrouwelijke wijze te delen. Het bureau hanteert een procedure waarin alle deelnemers een verklaring ondertekenen. Met deze verklaring gaan zij akkoord het rapport niet aan derden door te sturen of door hen mogen laten inzien. Dit alles met oog op de veiligheid en privacy van alle betrokkenen. Quinsy wil deze verklaring niet tekenen. Er is meermaals geprobeerd hierover in gesprek te gaan, maar zijn besluit blijft onveranderd. 

Ook Quinsy levert zijn input aan onderzoek

Omdat Quinsy niet wil tekenen, kan hij niet geïnterviewd worden, omdat de veiligheid van andere betrokkenen op dat moment niet langer kunnen worden gegarandeerd. Wel heeft het bureau door Quinsy opgestelde e-mails met zijn visie en perspectief, in overleg met Quinsy, toegelaten en meegenomen in het onderzoek. Op basis van alle informatie is vervolgens een rapport opgesteld, en deze is op 1 juli aan het bestuur gestuurd.

Rapport is verontrustend

De bevindingen in het rapport zijn verontrustend. Thema’s in rapport zijn: zin doordrijven, manipulatief gedrag, stoken, respectloze omgang, groepsdruk creëren, mensen voor het blok zetten, weglopen, niet open staan voor gesprekken, het negeren van gezamenlijk genomen besluiten en meer. We willen nogmaals benadrukken dat het hier niet om seksueel overschrijdend gedrag gaat. Het rapport is niet openbaar en zal dit ook niet worden. De mensen die signalen hebben afgegeven zijn beschermd door de geheimhoudingsverklaring. Het bestuur zal ook altijd de kant van veiligheid van signaalgevers kiezen en dit respecteren.

Quinsy wordt geïnformeerd over rapport

Quinsy is op 4 juli uitgenodigd om de bevindingen van het rapport te bespreken. Hierop geeft hij aan pas na drieëneenhalve week beschikbaar te zijn. Vanwege de ernst van de aanbevelingen in het rapport besluit het bestuur vervolgens dat deze omwille van de veiligheid van de signaal-indieners zo snel mogelijk moet worden overgenomen. Een van de adviezen is om het lidmaatschap van Quinsy op te zeggen en dit proces is in gang gezet. In tegenstelling tot sommige berichtgeving, gaat het dus niet om een royement. Aangezien Quinsy bezwaar mag aantekenen is er op dit moment sprake van een schorsing. Deze gang van zaken heeft hij in een persoonlijk bericht van het bestuur vernomen op 10 juli. Quinsy wordt hierbij nogmaals uitgenodigd voor een gesprek. Op 13 juli wordt Quinsy opnieuw uitgenodigd om de bevindingen te bespreken. Een reactie blijft uit. 

De informatie wordt gelekt naar de media

Zoals eerder uitgesproken is het altijd onze wens geweest deze situatie intern te behandelen. De informatie is door de partij dan ook niet met de media gedeeld. Op het moment dat onze perswoordvoerder op vrijdagmiddag 16 juli werd benaderd door journalisten en media – die de informatie buiten ons om al in bezit hadden en een artikel hadden klaarstaan – hebben we gevraagd dit niet te publiceren uit respect voor alle betrokken personen en het nog niet afgeronde proces. Dit bleek niet mogelijk, het artikel zou gepubliceerd worden. Vandaar dat er is gekozen om feitelijk onjuiste informatie waar mogelijk te nuanceren en voorbereidingen te treffen om de leden van een bevestiging van de situatie te voorzien. Op 19 juli wordt door Trouw gepubliceerd. Hierop volgt dat meerdere kranten publiceren. Racistische framing ontstaat op sociale media, hiertegen spreekt de partij zich dezelfde dag uit op Twitter.

Prioriteit voor de privacy en veiligheid van betrokkenen

Op het moment dat deze besluiten werden gemaakt waren we ons, zoals we dat nog steeds zijn, bewust van de enorme verantwoordelijkheid richting alle betrokkenen en de enorm gevoelige en persoonlijke informatie die zij in het onderzoek hebben gedeeld. Hun privacy en veiligheid was en is topprioriteit. Ook zijn we juridisch niet bij machte om die informatie zomaar in detail te delen, en willen we met respect omgaan met een nog lopend proces. Zodoende hebben we besloten om het te laten bij de reactieve nuancering in de media en niet mee te gaan in de mediastorm, uit respect voor de betrokkenen. Het beschermen van alle betrokkenen en hun belangen zijn hierbij boven de collectieve drang naar informatie geplaatst. In een mail aan de leden vertelt het bestuur over de belangenafweging van transparantie bieden, terwijl dit wordt bemoeilijkt door het uitblijven van het gesprek met Quinsy, en tevens zorgdragen voor de veiligheid, privacy en rechten van de signaal-indieners.

De gevolgen zijn pijnlijk voor iedereen 

Het uitlekken van de vertrouwelijke informatie heeft het proces, het imago van Quinsy en de veiligheid van de betrokkenen ernstig geschaad. Het bestuur heeft daarom besloten op korte termijn een onafhankelijke commissie aan te stellen om onderzoek te doen naar wie hier verantwoordelijk voor is/zijn. 

De ontstane situatie is pijnlijk. Quinsy’s inzet binnen en buiten de partij is van onschatbare waarde voor een rechtvaardiger Nederland. Dit betekent echter niet dat we de uitkomst van een rapport met dergelijke signalen en de hierop volgende conclusies kunnen negeren. De eerder genoemde bevindingen laten namelijk zien dat onze grondbeginselen en een veilige werksituatie voor verschillende mensen in gevaar zijn gebracht of zelfs onmogelijk zijn gemaakt. Dit staat lijnrecht tegenover onze normen en waarden, waardoor het bestuur zich genoodzaakt voelt om deze moeilijke stap te maken.

Pijn en teleurstelling is groot

Wij veroordelen de verschillende schadelijke en racistische reacties naar aanleiding van de berichtgeving en spreken onze walging hierover uit. Tevens willen we onze teleurstelling uitspreken in de verschillende mediakanalen en individuen die, zonder de informatie in bezit te hebben en op niets anders gebaseerd dan speculatie, verschillende onjuiste en veelal schadelijke claims de wereld in hebben geholpen. Het doet ons pijn dat de signalen en daarmee ervaringen van alle betrokkenen, grotendeels vrouwen en mensen van kleur, zo gediskwalificeerd zijn en zij via sociale media en open brieven zijn geconfronteerd met een gebrek aan steun en de oproep hun persoonlijke ervaringen te openbaren. Wij willen alle betrokkenen via deze weg nogmaals bedanken voor hun kracht en moed. En voor hun inzet om de partij een veiligere omgeving te maken.

Het netjes en met respect afhandelen van dit proces en recht doen aan alle signalen is onze topprioriteit geweest vanaf het allereerste moment. Wij gaan hier nu graag mee verder en hopen op een ieders begrip voor de tijd die het kost om te herstellen van de schade die personen, werkgroepen, afdelingen en onze partij is toegebracht.

Voorzitter Jursica Mills: “Op momenten van pijn dienen we onszelf altijd eerlijk en kritisch te bevragen. Een moment te nemen van evaluatie en bezinning. In dat licht past het ons als bestuur om excuses aan te bieden aan alle mensen die een signaal hebben ingediend.”

Streven naar een veilige partij

Leden die over de situatie willen praten, of zelf signalen zouden willen melden, zijn ten alle tijden welkom bij de vertrouwenspersonen. De partij wil zorg dragen voor een veilige omgeving. Om die reden maken we tot slot ook onze excuses. Deze situatie heeft te lang voort kunnen duren, zo oordeelde ook het rapport. Het bestuur erkent dat zij eerder had moeten handelen toen de eerste signalen van de uiteindelijke situatie zich presenteerde. Wij garanderen dat hier uiterst kritisch op gereflecteerd gaat worden, en er ook op dit gebied adviezen uit het rapport zullen worden opgevolgd ter verbetering van ons allemaal. Ook zal er gereflecteerd worden op het verloop van de afgelopen week, en zal er worden gekeken naar wat de partij beter had kunnen doen.

Op deze manier streven we naar een veilige vereniging. Nu, en in de toekomst.