Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Over ons


06-01-2021

BIJ1 is een politieke partij die staat voor een Nederlandse samenleving met gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen. Een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en onze verschillen niet worden veroordeeld, maar gewaardeerd. BIJ1 is ontstaan uit een gedeeld verlangen naar verbinding, solidariteit, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Met respect voor onze verschillen, maar met focus op wat ons verbindt. 

BIJ1 staat voor een nieuwe politiek. We zijn ontstaan uit het werk van vele activisten. Van het activisme leren wij dat radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid niet  via de wegen van de liberale democratie worden gerealiseerd. Sterker nog, verandering komt des te vaker vanuit mensen, die zich durven uit te spreken en samen de wereld weten om te vormen tot een betere plek voor iedereen. En daarom bedrijft BIJ1 zowel grassroots politiek als parlementaire politiek. Zonder wortels in de grond geen voeding en geen groei. En zonder voet in het parlementaire stelsel is fundamentele verandering onmogelijk. 

Grondbeginselen

Het Grondbeginselprogramma genaamd ‘Alles is altijd al van ons’ is geschreven door Prof. Dr. Gloria Wekker en Prof. Dr. Willem Schinkel. In dit document staat beschreven wie we als BIJ1 willen zijn, en hoe onze politiek eruit ziet. Het Grondbeginselprogramma vind je op de pagina Grondbeginselen.

Organisatiestructuur

Vereniging

De rechtsvorm van onze politieke partij is een vereniging. Dit betekent dat onze statuten zijn vastgelegd bij een notaris, dat we staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en dat leden via de Algemene Ledenvergadering (ALV) beslissingen kunnen nemen over de partij en over de leden van het partijbestuur. Het bestuur, verkozen door de leden tijdens de ALV, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur kan organisatorische en praktische taken uitbesteden aan werknemers, vrijwilligers en commissies. Het bestuur deelt hun bestuurlijke visie door middel van een Bestuursplan (verkort). De ALV beslist ook over de leden van de partijraad. De raad is onder andere verantwoordelijk voor wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement. Om alle BIJ1-leden een veilige omgeving te bieden, verwachten we verder dat iedereen zich houdt aan onze integriteits- en gedragscode en safe(r) space richtlijnen. Commissies volgen het reglement commissies. In afbeelding 1 is het organogram van onze partij te zien.

Algemene Ledenvergadering

Minimaal één keer per jaar wordt er een algemene vergadering gehouden. Vooraf heb je als lid inzage in de agenda en de te behandelen stukken. Op de algemene vergadering wordt onder meer behandeld: 

  • verkiezing van bestuursleden
  • verkiezing van leden van de partijraad
  • jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar
  • rekening en verantwoording door het bestuur over het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur
  • verslag van de kascommissie
  • décharge en benoeming van de kascommissie

Als lid heb je stemrecht en kun je tijdens je aanwezigheid op de ALV of door een ander aanwezig lid te machtigen je stem uitbrengen.

Grondbeginselen

Partijleider

De partijleider is de politieke leider en het boegbeeld van onze partij en legt waar mogelijk connecties met andere politieke leiders. De partijleider geeft vorm aan de politieke koers van BIJ1 en de verkiezingsprogramma’s en zet zich in voor de de politieke eensgezindheid binnen de partij (op basis van de inhoud) zodat de missie en idealen van BIJ1 gerealiseerd kunnen worden. Ook is de partijleider de voorzitter van de Tweede Kamerfractie.

Partijbestuur

Het partijbestuur is verantwoordelijk voor de organisatorische leiding binnen de partij. Het houdt zich bezig met de huishoudelijke en organisatorische zaken binnen de vereniging, denk hierbij aan de administratie, de partij financiën, het organiseren van de algemene ledenvergadering, het ontwikkelen en implementeren van beleid en procedures rondom de verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten voor verkiezingen en de verdere op- en uitbouw van de structuur van de vereniging en aanpalende stichtingen. Het partijbestuur bestaat uit minimaal drie leden die, die na verkozen te zijn tijdens de ALV eindverantwoordelijk zijn voor alles wat er binnen de partij gebeurd. Het bestuur kan ervoor kiezen om taken uit te besteden aan medewerkers, vrijwilligers of onafhankelijke consultants. Het bestuur blijft echter wel eindverantwoordelijk en verantwoordt zich tijdens de ALV naar de leden. Een bestuurstermijn duurt twee jaar. Daarna kan een bestuurder zich opnieuw kandidaat stellen. Voor de continuïteit en doorstroming treden de leden volgens een opgesteld schema af.

Partijraad

De partijraad vertegenwoordigt de leden tussen de algemene vergaderingen door. Raadsleden zijn door de ALV verkozen leden en afgevaardigde bestuurders van de lokale afdelingen. 

De partijraad heeft als taak om het partijbestuur en de landelijke, Provinciale en Europese fractie(s) op grote besluiten en vraagstukken te adviseren. Deze adviezen hebben geen bindend karakter. Tot slot beslist de partijraad over de deelname aan Provinciale Staten-, Europese, Eerste Kamer- en Tweede Kamerverkiezingen en over aanpassingen in het huishoudelijk reglement.

Afdelingen

BIJ1 heeft diverse afdelingen. Elke afdeling heeft een gekozen afdelingsbestuur die onder andere verantwoordelijk is voor het lokaal representeren van BIJ1 en het uitdragen van de politieke doelstellingen van de partij en het ontplooien van activiteiten binnen die gemeente voor zowel leden als andere geïnteresseerden. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen is het afdelingsbestuur verantwoordelijk voor de organisatorische zaken omtrent de gemeenteraadsverkiezingen, het opstellen van het verkiezingsprogramma en van de kandidatenlijst. Tevens heeft de gemeentelijke afdeling de taak om acties van de gemeenteraadsfractie die daaruit voortkomt te controleren.  De gemeentelijke afdelingen binnen een provincie vormen de provinciale afdeling. 

Partijbureau

Het partijbureau houdt zich bezig met het dagelijkse reilen en zeilen van de partij. Zo is het partijbureau verantwoordelijk voor zowel de financiële-, leden- en vrijwilligersadministratie, het ondersteunen van de afdelingen, het ondersteunen / begeleiden van vrijwilligers, beheer van aan ICT gerelateerde zaken en alle interne en externe communicatie. Tevens geeft het partijbureau ondersteuning aan de partijraad en het partijbestuur en organiseert het de algemene ledenvergaderingen. Het partijbureau bestaat uit de volgende teams: Organisatie Ondersteuningsteam, Afdelingenteam, Vrijwilligersteam, ICT- team en communicatieteam.

Vertrouwenspersonen

Wanneer leden te maken hebben met ongewenste omgangsvormen zoals pesten, discriminatie, grensoverschrijdend gedrag, (seksuele) intimidatie of agressie en/of geweld kunnen ze terecht bij een vertrouwenspersoon

De BIJ1 vertrouwenspersonen hebben een onafhankelijke rol binnen BIJ1. Ze zijn er voor het bieden van een luisterend oor in een vertrouwelijke omgeving en om samen te onderzoeken naar wat nodig is om mogelijke vervolgstappen te kunnen nemen.

Geschillencommissie

De BIJ1 geschillen- en beroepscommissie heeft als taak om op een onafhankelijke,

betrouwbare en objectieve wijze geschillen te beslechten, onderzoek te doen en advies uit te brengen over klachten en beroepingen.

Fracties

De kandidaten van de BIJ1 kieslijst die gekozen zijn als volksvertegenwoordiger, vormen een fractie. De fractie is een zelfstandige rechtspersoon in de vorm van een stichting. De fractie heeft een fractie bestuur dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Wettelijk gezien bestaat het bestuur van deze stichting uit drie zittende fractieleden. Wanneer er minder dan drie fractieleden zijn worden de onbezoldigde bestuursposities op basis van een sollicitatieprocedure vervuld. Het fractiebestuur houdt zich enkel bezig met werkgeverschap en financiële zaken binnen de fractie. Zij gaan dus niet over de dagelijkse organisatie van de afdeling of over de politieke inhoud.

Tweede Kamerfractie

BIJ1 heeft 1 zetel in de Tweede Kamer

Almeerse fractie

BIJ1 heeft 2 zetels in de gemeenteraad van Almere

Amsterdamse fractie

BIJ1 heeft 2 zetels in de gemeenteraad van Amsterdam

Rotterdamse fractie

BIJ1 heeft 2 zetels in de gemeenteraad van Rotterdam

Utrechtse fractie

BIJ1 heeft 1 zetel in de gemeenteraad van Utrecht

Zusterorganisaties

RADICAAL

RADICAAL is de politieke jongerenorganisatie van BIJ1.  RADICAAL is  gebouwd vanuit de kernwaarden van radicale gelijkwaardigheid, economische rechtvaardigheid en dekolonisatie. Het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden die zich ieder richten op hun eigen portefeuille(s). Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 algemeen bestuursleden. RADICAAL is gericht op het creëren van een veilige omgeving, waarin gelijkgestemde jongeren zich met elkaar kunnen verenigen voor de strijd voor onze kernwaarden.

Clemencia-Redmond Stichting

Stichting Clemencia-Redmond Kennisbureau BIJ1 is de wetenschappelijke arm van een activistische politieke beweging. De naam verwijst naar de Curaçaose taalwetenschapper, auteur, feminist en activist Joceline Clemencia (1952-2011) en de Surinaamse arts, politica en feminist Sophie Redmond.

Het Kennisbureau is in 2021 opgericht en stelt zich als doel om de beginselen van de politieke partij BIJ1—het nastreven van een gelijkwaardige, rechtvaardige en solidaire maatschappij—te ondersteunen door middel van kennisactiviteiten. Het Kennisbureau ontplooit daartoe activiteiten om kennisvergaring, kenniscreatie en kennisuitwisseling te faciliteren. Daarnaast zoekt het Kennisbureau verbinding tussen wetenschappers, activisten, kunstenaars en ervaringsdeskundigen die de visie van een radicaal gelijkwaardige, rechtvaardige en solidaire maatschappij onderschrijven. Website volgt binnenkort.

A. Lorde foundation

De A. Lorde foundation (ALF) is de neveninstelling van de politieke partij BIJ1 voor buitenlandse activiteiten. De naam verwijst naar Audre Lorde (8 februari 1934-7 november 1992), activiste en dichter. Audre Lorde is een van de grondleggers van het zwarte feminisme en schreef als een van de eersten over intersectionaliteit. 

De voornaamste activiteit van ALF is het contacten leggen en onderhouden met buitenlandse partnerorganisaties en deze ondersteunen bij vormings- en scholingsactiviteiten. Deze hoofdactiviteit laat zich onderverdelen in de volgende categorieën: Netwerk, Uitwisseling, Samenwerking, en het betrekken van landelijk BIJ1 bij (scholings-) activiteiten. Daarnaast is het internationale bureau verantwoordelijk voor haar eigen organisatie. Website volgt binnenkort. 

Organogram

Afbeelding 1: organogram BIJ1 versiedatum mei 2022