Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

BIJ1 stelt Kamervragen over belofte om racistische agenten te ontslaan


De politie laat weten dat agenten voortaan ontslagen kunnen worden na racistische opmerkingen. Op papier mooi nieuws, maar hoe werkt het in de praktijk? Is het een holle frase? Werkt het met terugwerkende kracht? En hoe zit het met andere discriminerende uitspraken? BIJ1 stelt daarom vragen aan de minister van Justitie en Veiligheid:

1. Bent u bekend met de berichten ‘Voortaan dreigt ontslag voor racistische agenten‘ en ‘Ontslag dreigt voor racistische agenten’?

2. Hoe duidt u de uitspraak dat “elke politiemedewerker voortaan weet dat ontslag kan volgen na racistische opmerkingen”? Bevestigt deze uitspraak dat er voorheen geen daadwerkelijke maatregelen waren om racistische agenten, zij het in de top van de organisatie of in het korps, verantwoordelijk te houden voor racisme?

3. Geldt de nieuwe maatregel slechts voor racistische opmerkingen, of wordt het ook ingezet voor bredere discriminatoire uitsluitingsmechanismen jegens medewerkers wegens hun geloof, geaardheid, geslacht, mentale of fysieke welzijn, enzovoorts?

4. Deelt u de mening dat de uitspraak dat elke politiemedewerker ontslagen kan worden na racistische opmerkingen klinkt als een holle frase, en dat het – in het licht van jarenlange onderzoeksresultaten over de onveilige werkcultuur bij de politie – juist belangrijk is om daadkrachtig te werk te gaan? Deelt u de mening dat het daadwerkelijk in de praktijk brengen van dit beleid ook betekent dat agenten die zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan racisme, in welke vorm dan ook, met terugwerkende kracht ontslagen dienen te worden (zoals de agenten uit Rotterdam die in WhatsApp-groepen meermalig racistische uitspraken deden, en slechts zijn overgeplaatst naar een ander bureau, zonder ontslag)? Zo nee, waarom niet?

5. Hoe duidt u het feit dat de one strike out sanctie veranderd kan worden als er sprake is van ‘lerend vermogen’? Hoe verhoudt de mogelijkheid tot het veranderen van de ontslag-maatregel zich tot het feit dat er binnen de politie al een cultuur heerst waarin racistische agenten worden beschermd, ten koste van hun slachtoffers?

6. Wie bepaalt of een politiemedewerker over ‘lerend vermogen’ beschikt? Zijn de mensen die door de desbetreffende politiemedewerker worden gediscrimineerd, gepest, uitgesloten of anderszins in de weg gezeten, betrokken bij de beoordeling hiervan? Is er een rol weggelegd voor maatschappelijke organisaties die gespecialiseerd zijn in het herkennen, definiëren en elimineren van racisme?

7. Kunt u uitleggen hoe het proces van het maken van racistische opmerkingen tot ontslag in z’n werk gaat? Zullen politiemedewerkers die een melding maken en/of klacht indienen moeten bewijzen dat zij op racistische wijze zijn bejegend, en zo ja, hoe worden zij geacht dat bewijs in te dienen wanneer het reeds duidelijk is dat veel van de interne racistische pesterijen niet zwart op wit te bewijzen zijn, meer veeleer ingebakken zitten in de werkcultuur van de politie?

8. Kunt u uitleggen wie uiteindelijk bepaalt of een klacht een racistische opmerking betreft, of dat de opmerking niet racistisch was? Wie is bij deze beoordeling betrokken en waarom? Zijn de klachtindieners, ervaringsdeskundigen en maatschappelijke organisaties die gespecialiseerd zijn in het herkennen, definiëren en elimineren van racisme hierbij betrokken?

9. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de meldingsbereidheid van politiemedewerkers om racisme, discriminatie en andere vormen van uitsluiting aan te kaarten bij de organisatie stijgt, gezien het inmiddels een wijd bekend en geaccepteerd feit is dat er een zeer onveilige werkcultuur bestaat bij de politie, waarbij klachtindieners en klokkenluiders zijn weggepest, ontslagen of vrezen voor eigen leven ? En wat gaat u doen om hun sociale, professionele en mentale welzijn te veilig te stellen, en hen te beschermen tegen ontslag of pesterijen naar aanleiding van het indienen van een klacht of het maken van een melding?


Gerelateerde artikelen

BIJ1 stelt Kamervragen over oververtegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond in het toeslagenschandaal

Onderzoek van het CBS wijst uit dat slachtoffers van het toeslagenschandaal vooral mensen met een migratieachtergrond waren, waaronder veel Surinaamse en Caribische Nederlanders. Het zoveelste voorbeeld van diepgeworteld, institutioneel racisme. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de staatssecretaris voor Toeslagen en Douane: 1. Bent u bekend met het bericht ‘Meeste toeslagenouders hebben migratieachtergrond, vaak […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over de enorme crisis in de vluchtelingenopvang

De asielopvang in Nederland verkeert in een beleidsmatig veroorzaakte crisis. Mensenrechten worden geschonden en mensen hebben geen enkel toekomstperspectief. Voorafgaand aan het aankomende debat, stelt BIJ1 daarom de volgende vragen: 1. Bent u bekend met de berichten ‘Advies: stop met de crisisaanpak van asielzoekers, creëer meer buffercapaciteit aan opvangplekken‘ uit de Volkskrant, d.d. 14 juni […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over Woonwagenbewoners op zwarte lijsten

Verschillende gemeenten hanteren zwarte lijsten, waarop Woonwagenbewoners specifiek in verband worden gebracht met ondermijnende criminaliteit. Deze lijsten zijn opgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister: 1. Bent u bekend met het bericht ‘Woonwagenbewoners op zwarte lijst bij gemeenten: nationale waakhond doet onderzoek‘? 2. Kunt u een […]

Lees meer