Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

BIJ1 stelt Kamervragen over eretitel voor corrupte bedrijven


In de nieuwste BOOS-aflevering toont Tim Hofman aan dat veel bedrijven een eretitel van het Koninklijk Huis hebben gekregen, terwijl ze zich schuldig maken aan allerlei ernstige dingen. Ondanks corruptie, klimaatschade of mensenrechtenschendingen mogen sommige bedrijven zich nog altijd ‘Koninklijk’ noemen. Komt die eretitel wel aan die bedrijven toe?

BIJ1 is van mening dat we moeten stoppen met eretitels voor zulke criminele bedrijven. Daarom stellen we Kamervragen:

 1. Klopt het, dat de voorwaarden voor ondernemingen om in aanmerking te komen voor toekenning van het recht om het predicaat ‘Koninklijk’ te voeren, staan beschreven in Koninklijke Beschikking nr. 33, daterend van 15 augustus 1988? Zo nee, waar staan deze voorwaarden dan beschreven?
 2. Klopt het dat een onderneming enkel in aanmerking kan komen voor deze toekenning wanneer de bedrijfsvoering ‘onberispelijk’ is? Hoe breed reikt deze definitie?
 3. Wat gebeurt er als er ná toekenning van het recht om dit predicaat te mogen voeren, wordt vastgesteld dat er bij de betreffende onderneming niet (langer) sprake is van een onberispelijke bedrijfsvoering?
 4. Kan het recht om het predicaat te voeren worden ingetrokken op basis van het gegeven dat een bedrijf niet (langer) aan de voorwaarden voor toekenning van het predicaat voldoet? Zo ja, welke persoon of welk orgaan controleert en handhaaft hierop?
 5. Klopt het, dat de verplichtingen die komen kijken bij het recht van een onderneming om het predicaat ‘Koninklijk’ te voeren, staan beschreven in Koninklijke Beschikking nr. 34, daterend van 15 augustus 1988? Zo nee, waar staan deze verplichtingen dan beschreven?
 6. Klopt het dat het recht om het predicaat te voeren met de verplichting komt om ‘alles na te laten wat de reputatie van de gerechtigde zou kunnen schaden’? Hoe breed reikt die definitie?
 7. Wordt bij toekenning van het recht om het predicaat te voeren bekeken of ondernemingen bewezen hebben in het verleden alles na te laten wat de reputatie van de onderneming zou kunnen schaden?
 8. Wat is de exacte procedure die in werking treedt wanneer een onderneming, die het recht is toegekend om het predicaat te voeren, niet (langer) alles nalaat wat de reputatie van de gerechtigde zou kunnen schaden? Door wie kan het recht om het predicaat te voeren worden ontnomen? En door welke persoon of welk orgaan wordt gecontroleerd of een onderneming nog altijd aan deze voorwaarde voldoet?
 9. Welke andere bepalingen gelden er als voorwaarde voor of verplichting bij de toekenning voor ondernemingen om het predicaat Koninklijk te mogen voeren?
 10. Kan de minister aangeven welke van de volgende daden, en het verzoek is om in de beantwoording op ieder van deze daden individueel in te gaan, volgens haar/hem passen binnen de definitie van een ‘onberispelijke bedrijfsvoering’ dan wel binnen de definitie van de frase ‘alles nalaten wat de reputatie kan schaden’?
  • fraude;
  • uitbuiting en intimidatie op de werkvloer;
  • pogingen tot verbieden van stakingen
  • omkoping, samenzwering en corruptie;
  • bodem- en milieuvervuiling
  • mensenrechtenschendingen;
  • afkopen van vervuiling;
  • illegale prijsafspraken;
  • het aanbieden van potentieel kankerverwekkende producten;
  • overlast en klimaatschade;
  • onderbetaling en extreme werkdruk voor medewerkers.
 11. Aan hoeveel ondernemingen is, sinds 15 augustus 1988, het recht om het predicaat ‘Koninklijk’ te voeren ontnomen? Aan welke ondernemingen is het recht ontnomen en om welke redenen was dit?
 12. Is de minister ervan op de hoogte dat in de afgelopen twintig jaar meerdere ondernemingen, die het recht hebben het predicaat te voeren, zich zeker schuldig hebben gemaakt aan ten minste één van de onder vraag 9 benoemde daden? Zo ja, wat is daarop haar/zijn reactie?
 13. Is de minister van mening dat het gepast is, zeker met oog op de voorwaarden en verplichtingen die komen kijken bij het recht om dit predicaat te dragen, om bedrijven, die zich schuldig maken aan één van de daden zoals beschreven onder vraag 9, een eervol Koninklijk predicaat toe te kennen?
 14. Is de minister bevoegd om aan bedrijven het recht om het predicaat te voeren te ontnemen? Zo ja, is de minister bereid te controleren of ondernemingen, aan wie het recht is toegekend het predicaat te voeren, zich ook houden aan de voorwaarden en verplichtingen die daaraan verbonden zijn? En vervolgens dit predicaat te ontnemen aan de ondernemingen die niet aan de voorwaarden en verplichtingen voldoen?
 15. Deelt de minister met BIJ1 de mening dat het in de parlementaire democratie van 2021 niet past dat de Koning(in), zonder ministeriële tussenkomst, onderscheidingen kan verlenen buiten het Koninklijk Huis en haar/zijn Hofhouding? Zo ja, is de minister voornemens om de status quo te veranderen? Zo nee, waarom niet?
 16. Is de minister van mening dat er tenminste een beroepsprocedure dient te worden ingesteld om het recht om het predicaat te voeren aan een onderneming te ontnemen? Zo ja, is de minister voornemens om een dergelijke beroepsprocedure in te regelen? En hoe? Zo nee, waarom niet?

Gerelateerde artikelen

BIJ1 stelt Kamervragen over oververtegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond in het toeslagenschandaal

Onderzoek van het CBS wijst uit dat slachtoffers van het toeslagenschandaal vooral mensen met een migratieachtergrond waren, waaronder veel Surinaamse en Caribische Nederlanders. Het zoveelste voorbeeld van diepgeworteld, institutioneel racisme. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de staatssecretaris voor Toeslagen en Douane: 1. Bent u bekend met het bericht ‘Meeste toeslagenouders hebben migratieachtergrond, vaak […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over de enorme crisis in de vluchtelingenopvang

De asielopvang in Nederland verkeert in een beleidsmatig veroorzaakte crisis. Mensenrechten worden geschonden en mensen hebben geen enkel toekomstperspectief. Voorafgaand aan het aankomende debat, stelt BIJ1 daarom de volgende vragen: 1. Bent u bekend met de berichten ‘Advies: stop met de crisisaanpak van asielzoekers, creëer meer buffercapaciteit aan opvangplekken‘ uit de Volkskrant, d.d. 14 juni […]

Lees meer

BIJ1 stelt Kamervragen over belofte om racistische agenten te ontslaan

De politie laat weten dat agenten voortaan ontslagen kunnen worden na racistische opmerkingen. Op papier mooi nieuws, maar hoe werkt het in de praktijk? Is het een holle frase? Werkt het met terugwerkende kracht? En hoe zit het met andere discriminerende uitspraken? BIJ1 stelt daarom vragen aan de minister van Justitie en Veiligheid: 1. Bent […]

Lees meer