Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

BIJ1 stelt Kamervragen over racisme bij ministerie van Buitenlandse Zaken


13-12-2022

In een uiterst pijnlijk rapport, werd duidelijk dat er ook binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken sprake is van institutioneel racisme. Op de werkvloer, op ambassades en diplomatieke posten werden mensen structureel racistisch bejegend, en werden Afrikaanse en Aziatische landen met racistische uitingen voortdurend belachelijk gemaakt. BIJ1 stelt daarom Kamervragen aan de minister:

  1. Zou u willen ingaan op de conclusie uit het rapport dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken zich schuldig maakt aan institutioneel racisme op basis van maar liefst zes structurele processen? Zou u, gegeven dat in de managementreactie op het rapport dit niet één keer wordt genoemd, alsnog expliciet willen bevestigen en erkennen dat het Ministerie zich schuldig maakt aan institutioneel racisme zoals weergegeven in het rapport?
  2. Zou u willen reflecteren op het citaat van de managementreactie op het rapport waar staat dat de secretaris-generaal: “ervan overtuigd is dat nagenoeg al onze collega’s wereldwijd racisme veroordelen en dat zij zich met ons krachtig willen inzetten voor het voorkomen en bestrijden ervan”, en toelichten op welke informatie deze uitspraak is gebaseerd? Bent u het eens met de stelling dat het tegenovergestelde te concluderen is met de uitkomst van het rapport, gezien het wijdverbreide en institutionele karakter van racisme binnen het Ministerie – zowel in Den Haag als op de posten wereldwijd? Is het rapport niet juist aanleiding om onderzoek te doen naar het naleven en uitdragen van racistisch en extreemrechts gedachtegoed onder ambtenaren bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken?
  1. Hoe kijkt u naar de bevindingen uit het rapport die wijzen op alledaags racisme jegens medewerkers op het ministerie, en het feit dat dit tot op heden onopgemerkt is gebleven? Welke conclusies trekt u uit het feit dat dit zo lang onopgemerkt heeft kunnen plaatsvinden, zonder enig ingrijpen? Hoe reflecteert u op de getuigenis van de voormalig coördinator diversiteit en inclusie waaruit blijkt dat ze dagelijks met schrijnende verhalen werd geconfronteerd en al lange tijd de indruk had dat er een onverbeterbare angstcultuur heerst binnen het Ministerie van Buitenlandse zaken? 
  1. Zou u willen reflecteren op het feit dat er tot op heden geen officiële klachten zijn ingediend, en wat dat zegt over de meldingsbereidheid en dus het veiligheidsgevoel van mensen binnen de organisatie? Gaat er onderzoek verricht worden naar eventuele strafbare feiten die door ambtenaren zijn gepleegd op een manier die de veiligheid en anonimiteit van slachtoffers garandeert? 
  1. Bent u van plan de cultuur binnen de organisatie drastisch te evalueren, en bent u bereid om radicaal in te grijpen om het veiligheidsgevoel van werknemers te verbeteren? Zo ja, welke stappen kunnen we daartoe verwachten? Hoe oordeelt u over het feit dat in het onderzoek duidelijk wordt dat leidinggevenden racisme niet alleen tolereren, maar er zelf structureel schuldig aan zijn? Welke stappen worden ondernomen om hen ter verantwoording te roepen voor racistisch gedrag, en het falen van het garanderen van veiligheid op de werkvloer? 
  1. Kunt u definitief uitspreken dat er voor mensen die zich op wat voor manier dan ook schuldig hebben gemaakt aan racistische en andere stigmatiserende uitspraken, opmerkingen en denkbeelden op geen enkele manier nog plaats mag zijn binnen de organisatie, en dat overtreders dus ook zullen worden ontslagen en vervolgd? Zo ja, hoe gaat u dit naleven?
  1. Aangezien in de managementreactie [2] wordt uiteengezet welke acties het Ministerie zal ondernemen om gevolg te geven aan de aanbevelingen van het rapport, zou u kunnen toelichten wanneer hiervoor een gedetailleerd en uitgewerkt plan komt dat integraal is en zichtbaar aansluit bij het Nationaal Programma Racisme en Discriminatie van de NCRD? Op welke wijze en wanneer wordt voortgang op deze acties gemonitord en wanneer kunnen we het eerste voortgangsrapport verwachten?
  2. Waarom wordt er geen melding gemaakt in de managementreactie van de suggesties voor vervolgonderzoek die vermeld staan in de aanbevelingen van het rapport? Op welke wijze worden deze onderzoeksaanbevelingen alsnog ingebed? Kunnen deze met een tijdspad worden toegelicht?
  3. Zou u willen reflecteren op de berichten dat leidinggevenden specifieke culturen uitmaakte voor “luilakken” en “criminelen”, dat Afrikaanse landen door ambtenaren uitgemaakt zijn voor “apenlanden”, en dat deze racistische uitingen ook gehoord zijn op afdelingen die zich richten op ontwikkelingssamenwerking met Afrikaanse landen? Gaat er onderzoek verricht worden hoe racisme en discriminatie effect heeft gehad op formeel beleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, aangezien een momenteel onbekend deel van dit beleid is aangestuurd door mensen die zich structureel schuldig maken van racistische overtuigingen? Gaat er onderzoek verricht worden hoe racisme en discriminatie effect hebben gehad op contacten met burgers en lokale bevolkingen? Zo nee, waarom? 
  1. Bent u van mening dat op basis van de zeer zorgelijke bevindingen die uit dit onderzoek zijn gekomen, en de enorme impact die dit heeft op onder andere het veiligheidsgevoel van mensen op de werkvloer, evenals uitvoerend beleid en de geloofwaardigheid van ministeries, een dergelijk onderzoek uitgevoerd zou moeten worden bij alle ministeries? Zo ja, bent u bereid dit binnen het kabinet integraal te bespreken en hier een plan voor op te stellen, en in de uitvoering hiervan de samenwerking aan te gaan met de Nationaal Coördinator Racisme en Discriminatie? 

Gerelateerde artikelen

BIJ1 stelt Kamervragen over forse stijging afgewezen visumaanvragen Surinamers

BIJ1 heeft verschillende signalen ontvangen waaruit blijkt dat sinds visumaanvragen vanuit Suriname niet meer in Paramaribo, maar Den Haag worden behandeld, het aantal afwijzingen is verdriedubbeld naar 18%. Ook worden de verzoeken verwerkt door een privaat bedrijf, waardoor de kosten hoog oplopen. BIJ1 stelt daarom de volgende vragen aan de minister van Buitenlandse Zaken: 1. […]

Lees meer
Sylvana Simons in de Regentenkamer

Sylvana Simons in Parlementaire Enquêtecommissie

Vanaf februari neemt Sylvana Simons deel aan de Parlementaire Enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening (PEFD). Dit zal vooral inhouden dat Sylvana minder te zien zal zijn in de plenaire zaal of bij andere commissiedebatten, maar ook dat Sylvana aan de slag gaat met een belangrijke en impactvolle opdracht in de Tweede Kamer. In dit bericht lees […]

Lees meer

BIJ1 blij met verbod op etnisch profileren door Marechaussee

Gisteren heeft het gerechtshof in Nederland bepaald dat de Koninklijke Marechaussee niet meer aan etnisch profileren mag doen. BIJ1 vindt dat goed nieuws. Wat betekent het, en waarom is het zo belangrijk? Stel je voor: je komt aan op het vliegveld na een reis naar het buitenland. Je hebt je nette kleren aan, want je […]

Lees meer