Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Asiel en migratie


12-01-2021
Programma

Luister naar dit hoofdstuk ingesproken door kandidaat Nihâl Esma Altmış

BIJ1 staat voor een samenleving met respect en waardering voor onze verschillen en met focus op wat ons bindt. Hierin is geen plaats is voor welke vorm van racisme dan ook, niet voor anti-zwart racisme, antisemitisme, anti-Aziatisch racisme, nazisme, moslimhaat of haat tegen Roma en Sinti. Dit houdt ook in dat er erkenning moet komen voor specifieke vormen van racisme, ook en júíst wanneer zij overlappen met andere identiteiten die worden gemarginaliseerd.

Nederland heeft een lang verleden van mensenhandel, slavernij, kolonialisme en uitbuiting ten behoeve van de eigen economische welvaart. Dit gaat gepaard met een zelfbeeld van superioriteit en onschuld. We kunnen deze valse identiteit en deze periode van onrecht niet afsluiten als we niet bereid zijn excuses aan te bieden en actie te ondernemen om scheve verhoudingen als gevolg hiervan recht te zetten. We moeten met elkaar de waarden van vrijheid en democratie beschermen en hooghouden. Alleen op deze manier kunnen we met elkaar bouwen aan een eerlijke en voor iedereen veilige samenleving. Daarom moeten we gezamenlijk de strijd aangaan tégen racisme en vóór dekolonisatie.

ONDERDEEL VAN HET PROBLEEM
DUS ONDERDEEL VAN DE OPLOSSING

Niemand vertrekt definitief uit zijn thuisland zonder daar een geldige reden voor te hebben. De reden om te vluchten heeft vaak direct of indirect te maken met een geschiedenis van uitbuiting en kolonisatie door Westerse landen. Conflicten die veroorzaakt zijn door deze landen duren ook nu nog voort en vergroten de kloof tussen de rijkere en armere landen. Bovendien dragen deze Westerse landen op dit moment actief bij aan deze conflicten door middel van o.a. de wapenhandel. Als gevolg hiervan zijn de leefomstandigheden zodanig verslechterd, dat er soms geen andere keuze is dan te vertrekken. Omdat Nederland onderdeel is van het probleem, is het onze verantwoordelijkheid om onderdeel te zijn van een oplossing.

Door de klimaatcrisis zullen in de komende jaren meer gebieden onleefbaar worden, dan wel direct door overstromingen, dan wel indirect door verhoogde voedsel- en wateronzekerheid en daardoor veroorzaakte conflicten. Nederland bereidt zich voor op het ontvangen van mensen die door de klimaatcrisis hun thuis moeten verlaten. Ook zet Nederland zich binnen Europa en internationaal in om hier internationale plannen en afspraken over te maken, waarbij solidariteit en rechtvaardigheid leidend zijn.

MIGRATIECRISIS? NEE, HUMANITAIRE CRISIS

In Nederland wordt al jaren gesproken van een migratiecrisis. Deze migratiecrisis bestaat, maar niet zoals die op dit moment wordt geschetst door de overheid en andere politieke partijen. Zij beweren dat Nederland overspoeld wordt door migranten die ‘onze’ banen en ‘onze’ huizen innemen. Dit is niet waar. Sinds 2015 daalt het aantal asielaanvragen en nareizigers constant doordat asielzoekers aan de grenzen van Europa worden vastgezet. BIJ1 ziet deze crisis als een humanitaire crisis, die veroorzaakt wordt door falend Europees opvangbeleid als de Turkijedeal met mensenrechtenschendingen als gevolg.

FALEND EUROPEES OPVANGBELEID

Massa’s mensen verdrinken op de Middellandse Zee, doordat Italië weigert deze migranten op te vangen. De EU is gestopt met het financieren van reddingsacties en reddingsacties door humanitaire NGO’s en anderen riskeren boetes tot 1 miljoen euro. De EU subsidieert echter wel de Libische kustwacht, die migranten vastzet in detentiecentra waar zij worden gemarteld. ‘Opvang in de regio’ is zo geen oplossing. Buurlanden van conflictgebieden vangen bovendien 86% van alle vluchtelingen op. De opvang in de regio is verzadigd. De vluchtelingenkampen ‘in de regio’ zijn gevaarlijk: verblijf in onmenselijke leefomstandigheden zonder zicht op verbetering laat mensen geen andere keus dan op goed geluk een levensgevaarlijke reis te ondernemen naar een ‘veiliger’ Europa. Van de 1,2 miljoen kwetsbare vluchtelingen die in dat soort vluchtelingenkampen verblijven, nodigt Nederland er momenteel 500 uit om zich te hervestigen in Nederland. Dit is niet genoeg.

Wanbeleid bij IND EN AZC’s

Door personeelstekorten en planningsfouten binnen de IND lopen wachttijden op, nog voor deze een asielaanvraag in behandeling neemt. De asielprocedure, die slechts enkele weken hoort te duren, duurt op deze manier met gemak 2 jaar. De onzekerheid die dit met zich meebrengt vergroot het trauma van mensen die daarbovenop ook bezorgd zijn om hun familie in het land van herkomst. Hoewel de oorzaken van dit wanbeleid eenvoudig zijn, blijken de gevolgen rampzalig. AZC’s zijn overvol. Ook genieten LHBTQI+ personen in deze situaties niet de bescherming die zij nodig hebben.

Gezinshereniging wordt vertraagd en trauma wordt vergroot. Dit alles zorgt ervoor dat het moeilijker wordt om een bestaan om te bouwen in Nederland. In sommige gevallen worden mensen zelfs onterecht gedeporteerd naar het land van herkomst. Minderjarige asielzoekers worden bovendien vaak door mensensmokkelaars verscheept en tot slavernij gedwongen. In Nederland verdwijnen jaarlijks honderden kinderen uit de opvang zonder dat de overheid hier zicht of grip op heeft.

OPLOSSINGEN OP DE KORTE EN LANGE TERMIJN

Nederland heeft gefaald om internationale verdragen om te zetten in doeltreffend beleid. Een radicale omslag is nodig. Hiervoor draagt BIJ1 een aantal doelstellingen aan voor de korte en de lange termijn.

KORTE TERMIJN:
EEN EINDE AAN GEWELD EN EEN BEGIN VAN SOLIDARITEIT

 1. Nederland pleit binnen de EU actief voor meer toegankelijke, veilige vluchtroutes en een betere toegang tot asielprocedures. Asielzoekers behouden hierbij het recht om in Europa hun asielaanvraag in te dienen.
 2. Nederland zet extra geld en middelen in ter ondersteuning van nationale en internationale vluchtelingenorganisaties en om reddingsoperaties in het Middellandse Zeegebied weer op gang te brengen.
 3. Nederland hervestigt jaarlijks een groeiend aantal kwetsbare mensen uit vluchtelingenkampen.
 4. Er komt een generaal pardon voor alle uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerden die zich in Nederland bevinden.
 5. Nederland verleent verblijfsrecht aan staatlozen in Nederland door hen een Nederlands of staatloosheidspaspoort te geven.
 6. Mensen die ontheemd raken als gevolg van grote klimaatveranderingen in hun thuisland en die naar Nederland vluchten, ook wel klimaatvluchtelingen genoemd, krijgen recht op bescherming.

KORTE TERMIJN:
BETERE OPVANG EN PROCEDURES

 1. Asielzoekers worden alleen verhuisd naar andere locaties als dit essentieel is voor de procedure.
 2. Er komen structureel meer investeringen voor de materiële en persoonlijke ondersteuning van vluchtelingen in de AZC’s.
 3. In AZC’s komt meer aandacht voor LHBTQI+ personen en in het bijzonder trans personen. Zij moeten toegang hebben tot zorg in een veilige omgeving.
 4. De IND neemt zijn verantwoordelijkheid om de asielprocedure per asielzoeker niet langer dan 8 weken te laten duren.
 5. Er wordt meer geïnvesteerd in hoor- en beslismedewerkers van de IND om cultuursensitief te communiceren en asielzoekers te benaderen en beoordelen vanuit de context en waardigheid van de asielzoeker. Ook worden IND-medewerkers getraind om beter te herkennen als vrouwen zijn gevlucht voor gendergerelateerd geweld, zoals uithuwelijking en verkrachting.
 6. De geloofwaardigheidstoets wordt aangepast. Hoor- en beslismedewerkers mogen alleen zaken behandelen als zij expertise hebben in geloofwaardigheid, psychologie en de culturele context van de asielzoeker.
 7. De sociale advocatuur blijft bestaan en onvoorwaardelijk beschikbaar gedurende de gehele asielprocedure.
 8. De inburgeringstoets wordt door de overheid afgenomen en verandert in een naturalisatiecursus die mensen in twee jaar tijd mogen afronden.
 9. Niemand komt in vreemdelingenbewaring.
 10. Het ‘buiten schuld-criterium’ moet zodanig worden aangepast, dat ongedocumenteerden die buiten hun schuld niet kunnen terugkeren, recht krijgen op een verblijfsvergunning.
 11. Er komt een integrale strategie voor het bestrijden van (mensen)handel in minderjarige asielzoekers.
 12. Minderjarige asielzoekers die langer dan 3 jaar in Nederland wonen, krijgen verblijfsrecht. Ze behouden hun verblijfsrecht als ze meerderjarig worden.
 13. Asielzoekers mogen werk zoeken en een studie beginnen. Ook ongedocumenteerden mogen werken en studeren. De Koppelingswet wordt afgeschaft.
 14. Bij elk gesprek met de vreemdelingenpolitie en/of IND moet een onafhankelijke vertrouwenspersoon en/of vertaler aanwezig zijn die een ‘vreemdeling’ bijstaat. Deze regels worden streng gehandhaafd. De ‘vreemdeling’ heeft direct en altijd het recht om contact met iemand van buiten aan te vragen, onafhankelijk van of deze persoon familie is of niet.
 15. Beroep tegen besluit tot uitzetting mag afgewacht worden in Nederland. Mensen in afwachting worden gesteund en zo nodig opgevangen.

LANGE TERMIJN: HERVORMING VAN HET ASIEL- EN MIGRATIEBELEID IN NEDERLAND EN EUROPA

 1. Migranten en asielzoekers krijgen toegang tot dezelfde rechten als Nederlanders, ongeacht hun documenten of gebrek daaraan. Nederland opent de grenzen voor alle landen en maakt zich binnen de Europese Unie hard voor een hervorming die in de gehele EU geldt.
 2. Nederland schaft de verblijfsvergunningen af en verstrekt verblijfsrecht aan migranten ongeacht hun achtergrond.
 3. Het mandaat van de IND wordt omgezet in een loketfunctie om mensen op weg te helpen in Nederland.
 4. Nederland zet zich op Europees niveau in voor het afschaffen van FRONTEX en de Dublinverordering.
 5. Nederland zet zich binnen de EU actief in voor een solidair asielsysteem, waarbinnen een eerlijke (her)verdeling van asielzoekers plaatsvindt middels een verdeelsleutel, en waarbij mediterrane landen ontlast worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de behoeften van de asielzoeker, zoals culturele achtergrond en familiebanden.
 6. Nederland gaat actief asielzoekers uitnodigen die vastzitten in vluchtelingenkampen en beweegt andere Europese landen ertoe om de aantallen jaarlijkse uitnodigingen op te schroeven.
 7. Nederland sluit alle detentiecentra voor asielzoekers en stopt met alle deportaties.