Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Statia en Sint Maarten


30-10-2023
Programma

Dit hoofdstuk kun je ook beluisteren.

Radicale gelijkwaardigheid en herstel in het koninkrijk

BIJ1 gelooft in een samenleving waar iedereen, of je nu in het Europese of het Caribische gedeelte van het Koninkrijk woont, een menswaardig bestaan leidt. Een bestaan vrij van armoede, racisme en andere vormen van discriminatie en onderdrukking. Een nieuwe realiteit waarin de doorwerkingen van kolonialisme en slavernij afgebroken zijn. Een nieuwe vorm van samenwerken met Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Statia en Sint Maarten, waarin de belangen van de eilanden centraal staan. Een nieuwe relatie gebaseerd op antikolonialisme en radicale gelijkwaardigheid.

Het Nederlandse Koninkrijk is nog steeds een koloniale macht. Zelfs als dit niet meer officieel zo genoemd wordt. In het Caribische deel van het Koninkrijk zijn de eilanden Bonaire, Statia en Saba sinds 2010 bijzondere gemeenten van Nederland, terwijl Aruba, Curaçao en Sint Maarten officieel autonome landen zijn binnen het Koninkrijk. Het Koninkrijk is officieel gelijkwaardig en de eilanden zelfstandig, maar de vuistregel is: “wie betaalt, bepaalt”. Oftewel: je doet wat Nederland wil en anders krijg je niks. Toen Aruba, Curaçao en Sint Maarten financiële hulp nodig hadden tijdens de coronapandemie, wilde de Nederlandse overheid alleen leningen geven. En alleen als alle eisen van Nederland opgevolgd werden. Nederland deed hetzelfde toen Sint Maarten verwoest werd door orkaan Irma. Dit moet radicaal anders.

Wij willen herstel en reparatie van koloniale schade en willen de eilanden de macht geven om dingen zelf te kunnen bepalen. Nederland heeft daarbij de plicht om, waar gewenst, de eilanden te ondersteunen, zonder voorwaarden. BIJ1 strijdt daarom onder meer voor de volgende punten:

Herstellen van koloniale schade

 1. Alle schulden van de eilanden worden kwijtgescholden. Hier mogen geen eisen aan verbonden worden.
 2. Nederland herstelt de schade van het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden. De invulling van het herstelproces (naar aaanleiding van de excuses voor de slavernij en het kolonialisme) en de uitkomsten, leggen we juridisch bindend vast in een consensusrijkswet herstelmaatregelen. Deze reparaties zullen zowel materieel als immaterieel zijn. Besluitvorming over de precieze invulling is aan de samenlevingen van de eilanden. Nederland ondersteunt dit proces volledig financieel en naar behoefte logistiek.
 3. Er komt tijdens herstelgesprekken aandacht voor ecologische schade. Voor alle zes de eilanden onderzoeken we hoe Nederland mogelijke effecten van klimaatverandering, -schade en de benodigde maatregelen kan financieren en faciliteren.
 4. Er komt speciale aandacht voor mentale en geestelijke dekolonisatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet actief dekoloniaal en antiracistisch beleid voeren. Nederland maakt geld vrij voor projecten om geïnternaliseerd racisme op de eilanden te adresseren. De exacte invulling wordt lokaal besloten.
 5. Nederland doet op korte termijn grote investeringen in de onderwijssystemen op de eilanden. Bij het ontwikkelen van het onderwijs krijgen de eilanden alle ruimte om ook Caribische, Zuid-Amerikaanse en Pan-Afrikaanse perspectieven op het onderwijs mee te nemen.

Radicale gelijkwaardigheid centraal stellen

 1. Het Statuut der Nederlanden wordt in overleg met de eilanden hervormd. Het uitgangspunt wordt een nieuw statuut waar daadwerkelijke gelijkwaardigheid centraal staat. Nederland maakt dit financieel mogelijk.
 2. We voeren onmiddellijk een bestaansminimum voor Bonaire, Statia en Saba in, gebaseerd op de werkelijke levenskosten. Het minimumloon mag niet lager liggen dan het bestaansminimum. Kinderopvang wordt gratis en we voeren ook alle andere regelingen van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel in. Er is speciaal aandacht voor het feit dat de levenskosten in het Caribische deel van het Koninkrijk hoger zijn dan in Nederland. De uitkeringen zijn hetzelfde of hoger dan in Europees Nederland. 
 3. Er komt extra aandacht voor bestaansminima op, en armoedebestrijding met, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Nederland neemt financiële verantwoordelijkheid, maar de overheden van de eilanden beslissen over de uitvoering.
 4. Bewindslieden en ambtenaren die met Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Statia of Sint Maarten te maken hebben, krijgen training gebaseerd op antiracisme en dekolonisatie.
 5. Nederland biedt jongeren van de Caribische eilanden betere ondersteuning bij een studie in Nederland. Zij moeten zich in Nederland thuis kunnen voelen en hun studie succesvol kunnen afronden, zonder studieschuld. Ook het aanvragen van studiefinanciering, het vinden van huisvesting en het wegwijs worden in de Nederlandse bureaucratie wordt toegankelijk gemaakt. Academische kennisuitwisseling binnen het Koninkrijk wordt blijvend gestimuleerd.

Eilanden de macht geven

 1. We schaffen de Rijksministerraad af en vervangen deze door een nieuwe vorm van Koninkrijkbreed overleg. Hierin komen de relevante ministers van alle landen samen. Ze hebben een gelijke stem bij alle beslissingen.
 2. De Nederlandse overheid mag nooit meer zomaar ingrijpen op Bonaire, Statia en Saba en democratisch gekozen besturen afzetten. We maken de rol van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kleiner, door de eilandsraden meer macht te geven in het vormen van lokaal beleid.
 3. We behouden en versterken de autonomie van de overheden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Nederland dicteert niet meer hoe de eilanden bestuurd moeten worden. Westerse bestuurlijke eisen worden losgelaten.
 4. Nederland maakt het een prioriteit om samen met Aruba, Curaçao en Sint Maarten op korte termijn een geschillenregeling binnen het Koninkrijk vast te leggen.
 5. Alle parlementen in het Koninkrijk krijgen evenveel macht om wetsvoorstellen voor rijkswetten in te dienen. Deze moeten voortaan in alle parlementen van de betrokken landen worden goedgekeurd. Nederland start gesprekken om samen met de eilanden tot een structurele oplossing voor het democratisch deficit te komen.