Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Internationale samenwerking


12-01-2021
Programma

Luister naar dit hoofdstuk ingesproken door kandidaat Michantely de Jong

BIJ1 wil dat Nederland zich proactief inzet voor het uitdragen van internationale solidariteit en samenwerking. Dat is hard nodig, want er zijn veel problemen in de wereld die ons allemaal aangaan en die we alleen samen kunnen oplossen. Het beschermen van mensenrechten, gelijkwaardigheid, klimaatrechtvaardigheid, zelfbeschikking en vrijheid van verkeer moet centraal staan in ons buitenlandbeleid. Ook moet Nederland de gevolgen van de eigen koloniale geschiedenis erkennen en zich inzetten om de toegebrachte schade te herstellen.

PROBLEMEN DIE WE SAMEN MOETEN BESTRIJDEN

Mensenrechten, burgerlijke vrijheden, het klimaat en de welvaart staan in veel landen steeds meer onder druk. Verworven rechten voor etnische en religieuze minderheden, vrouwen, mensen met een beperking, journalisten, klimaatactivisten en mensenrechtenactivisten lopen gevaar. De inkomensongelijkheid tussen landen wordt alleen maar groter. Klimaatcrises, humanitaire rampen, conflicten en uitbraken van epidemieën worden niet effectief bestreden. Alleen met internationale solidariteit kunnen we klimaatdoelen halen, conflicten beëindigen en armoede effectief bestrijden. Dat is in het belang van iedereen, dus ook in het belang van Nederland.

INLOSSEN KOLONIALE SCHULD

Nederland heeft een koloniale schuld in te lossen. Onze rijkdom is in het verleden verworven over de ruggen van onderdrukte mensen in de Nederlandse koloniën en handelsposten. Ook nu nog verdient Nederland geld aan landen die een stuk minder welvarend zijn. Die landen zien hier weinig voor terug. Het beschermen van grote bedrijven die vaak belasting ontwijken is steeds belangrijker geworden voor onze internationale betrekkingen. Dat moet stoppen. In plaats daarvan moeten we in deze landen de mensenrechten beschermen en werken aan wederopbouw en reparaties.

We willen af van ontwikkelingssamenwerking als symptoombestrijding en we willen toe naar een wereld waarin dit niet meer nodig is en we samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Wij zien een toekomst waarin eerlijke handel wèl vanzelfsprekend is, waarin landen van hun schulden verlost zijn en waarin de gevolgen van kolonisatie zijn gerepareerd.

BIJ1 stelt de volgende maatregelen voor met betrekking tot internationale samenwerking.

Economische rechtvaardigheid

 1. Nederland zet zich internationaal actief in voor het kwijtschelden van alle schulden van landen met lage inkomens, lage middeninkomens, en middeninkomens.
 2. Het budget voor internationale armoedebestrijding wordt opgehoogd tot 1% van het BNP. Niets van dit budget wordt gebruikt voor het beheersen van migratiestromen, zoals nu het geval is. Speciale aandacht gaat naar het bestrijden van onderliggende oorzaken van armoede en ongelijkheid.
 3. Nederland verhoogt capaciteit en fondsen om internationale en multilaterale (mensenrechten)instituties zoals VN-instellingen en speciaal rapporteurs te ondersteunen en versterken.
 4. Nederland gaat hard inzetten op het bestrijden van belastingontwijking van multinationals in Nederland. Belastinglekken in wetgeving worden gedicht.
 5. Handel en ontwikkelingssamenwerking worden uit elkaar getrokken en komen niet meer terug in één ministerie. Handelsbelang mag nooit gekoppeld zijn aan internationale reparaties van aangedane schade.

Mensenrechten en verduurzaming

 1. De Nederlandse inzet voor mensenrechten wordt een integraal onderdeel van alle Nederlandse internationale betrekkingen, zoals bij handelsmissies en justitiële samenwerking.
 2. Nederland zet zich actief in voor het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen met concrete targets en combineert dit met mensenrechtenbeleid.
 3. Nederland vergroot zijn directe investering in maatschappelijke organisaties en mensenrechtenverdedigers in het buitenland, die zich inzetten voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. De agenda’s en behoeften van deze organisaties worden hierbij leidend.
 4. De landenselectie voor internationale hulp wordt bepaald op basis van noodzaak in de landen zelf en de toegevoegde waarde van de Nederlandse bijdrage, niet op basis van de Nederlandse agenda op het gebied van handel, migratie of terrorismebestrijding.
 5. Nederland spreekt bedrijven die opereren in conflictgebieden aan op hun verantwoordelijkheid onder de OESO-richtlijnen en verbindt consequenties aan het niet naleven van die richtlijnen. Het niet naleven van de OESO-richtlijnen wordt standaard opgenomen als uitsluitingsgrond in het PvE (programma van eisen) voor openbare aanbestedingen.
 6. Nederland zet zich actief in voor het ontwikkelen van zowel nationale als internationale regelgeving, om bedrijven die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen aansprakelijk te stellen. Slachtoffers worden erkend en gecompenseerd.
 7. Nederland stelt protocollen op voor eerlijke handel, duurzaamheid en mensenrechten voor bedrijven die gevestigd zijn in Nederland. Bij het overtreden van deze protocollen worden bedrijven beboet of Nederland uitgezet.
 8. Nederland zet zich internationaal in voor het bestrijden van klimaatverandering in landen met een laag inkomen of laag-midden inkomen, inclusief een financieringsmechanisme voor verlies en schade. Nederland neemt in VN-verband het voortouw.
 9. Nederland zet zich internationaal in om de belasting op vermogen, winst en vervuiling te verhogen als onderdeel van een progressieve, alomvattende aanpak van extreme ongelijkheid en klimaatverandering.

Internationale rechtvaardigheid

 1. Er moet een einde komen aan de bezetting en kolonisatie van Palestijnse grond en het Palestijnse volk. Palestijnse vluchtelingen moeten het recht houden op terugkeer naar hun huizen en bezittingen. Zolang de bezetting voortduurt en de rechten van Palestijnen worden geschonden, schorten we het Associatieverdrag met Israel op en tevens alle handelsbetrekkingen met Israël. Palestina wordt direct erkend.
 2. Nederland erkent de Republik Maluku Selatan (Republiek der Zuid-Molukken) en steunt de onafhankelijkheidsstrijd van West-Papoea.
 3. Zelfbeschikking van volkeren geldt als uitgangspunt bij de erkenning van nieuwe staten.
 4. Nederland besteedt internationaal extra aandacht aan staatlozen, ontheemden en onderdrukte volkeren.
 5. Nederland zet zich actief in voor het corrigeren van koloniaal onrecht dat Nederland de voormalige Nederlandse koloniën heeft aangedaan.
 6. Nederland zet zich extra in voor het arresteren van verdachten van oorlogsmisdaden die aan het Internationaal Strafhof moeten worden overgedragen, evenals het aanklagen van politici en militairen uit de VS en Europa die zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden onder de valse vlag van ‘terrorismebestrijding’ of de omverwerping van anti-imperialistische regimes.
 7. Wij zetten ons extra in om bij het Internationaal Strafhof de mensenrechten van anti-imperialistische activisten te beschermen. We versterken dan ook de positie van het Internationaal Strafhof binnen de anti-imperialistische strijd.
 8. Nederland gaat door met het investeren in noodhulp, met een focus op preventie van conflicten. Nederland zet zich hierbij in voor een hervorming van het humanitaire systeem. In dit systeem is meer aandacht voor lokale humanitaire organisaties en de weerbaarheid van lokale gemeenschappen.
 9. We moedigen stages aan naar landen en gebieden die aan de voorgrond staan van het internationale anti-imperialistische verzet, zoals het verzet in Palestina, de Filipijnen (tegen Duterte) en Venezuela. Dit met het doel om te leren, banden op te bouwen en het anti-imperialistische bewustzijn onder de Nederlandse bevolking te ontwikkelen.
 10. Nederland zet zich ook internationaal in voor veiligheid voor vrijdenkers, atheïsten en humanisten. Te veel van hen worden vermoord, vervolgd en verstoten. Nederland is voor hen een veilige haven.