Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Internationale samenwerking


01-11-2023
Programma

Dit hoofdstuk kun je ook beluisteren.

Een wereld van vrede en solidariteit

BIJ1 staat voor een wereld waar armoede, onderdrukking, geweld en oorlog niet meer bestaan. Een gedekoloniseerde wereld gebaseerd op internationale solidariteit en anti-imperialisme. Omdat kapitalisme, kolonialisme en de verschillende vormen van onderdrukking, wereldwijde systemen zijn, moeten we de strijd voor radicale gelijkwaardigheid internationaal aangaan. Anti-imperialisme, dekolonisatie en pacifisme moeten centraal staan in het Nederlandse beleid voor internationale samenwerking, Europa en defensie.

De Europese Unie moet dan ook drastisch veranderen. We gaan van een kapitalistisch, imperialistisch en racistisch verlengstuk van de CEO’s en multinationals van deze wereld, naar een unie die werkt in het belang van mens, dier en planeet. BIJ1 wil een einde maken aan de oorlogszucht van Westerse landen om invloed te krijgen in andere landen voor politiek, economisch en militair gewin. Daarom zetten we ons actief in voor het bevorderen van vredesprocessen. Dit gebeurt bij voorkeur in VN-verband, waarbij wederopbouw, vredesbewaring en vredesbewaking een centrale rol innemen. Daarnaast zijn we voor een kernwapenvrije wereld. Zolang er kernwapens in de wereld zijn, is de toekomst van de mensheid onzeker.

Om langdurige vrede, stabiliteit en internationale rechtvaardigheid te bereiken strijdt BIJ1 onder meer voor de volgende punten:

Een einde aan imperialisme

 1. We zijn solidair met het Globale Zuiden en steunen de strijd tegen de neokoloniale overheersing en uitbuiting door het Globale Noorden en andere mogendheden. Daarnaast steunen we niet-kapitalistische economische modellen en bewegingen die zich inzetten voor een rechtvaardige herverdeling van rijkdom.
 2. Nederland zet zich in voor het aanklagen en arresteren van personen die betrokken zijn geweest bij het plegen van genocide, oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en misdrijven tegen de vrede, ook als ze uit Westerse landen komen. Ook zet Nederland zich internationaal in om het Statuut van Rome aan te passen, zodat het Internationaal Strafhof bedrijven en andere particuliere organisaties kan vervolgen voor betrokkenheid bij deze internationale misdrijven.
 3. Dekolonisatie, emancipatie en zelfbeschikking van volkeren geldt als uitgangspunt bij erkenning van nieuwe staten.
 4. BIJ1 is solidair in de strijd voor zelfbeschikking van de inheemse volkeren van West-Papua en Maluku. We spreken ons uit tegen de schending van mensenrechten en het neo-koloniale systeem van onderdrukking waarin deze volkeren leven. De dekoloniale strijd voor hun vrijheid en onafhankelijkheid is onderdeel van de rechtvaardige verandering die wij voor ogen zien.
 5. Er moet een einde komen aan de bezetting en kolonisatie van Palestijnse grond en de onderdrukking van het Palestijnse volk. We schorten het Associatieverdrag en alle handelsbetrekkingen met Israël op. Nederland erkent de staat Palestina en zet zich actief in voor een einde aan de kolonisatie en illegale nederzettingen.

Economische rechtvaardigheid

 1. Nederland stelt protocollen op voor bedrijven, zowel binnen als buiten Nederland, voor eerlijke handel, duurzaamheid en mensenrechten. We verbinden consequenties aan het niet naleven van deze richtlijnen.
 2. We verhogen het budget voor internationale ontwikkelingssamenwerking tot 1% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het beschermen van mensenrechten en het wereldwijd behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) staat centraal in ons buitenlandbeleid. We bepalen de landenselectie voor internationale hulp op basis van noodzaak, behoefte in de landen zelf en de toegevoegde waarde van de Nederlandse bijdrage.
 3. Nederland zet zich in voor een internationaal minimum belastingpercentage voor bedrijven. Landen voelen hierdoor niet langer de druk om belastingen voor bedrijven te verlagen om investeringen aan te trekken. De belasting op vermogen, winst en vervuiling gaat in internationaal verband omhoog. Zo kunnen we extreme ongelijkheid en klimaatverandering aanpakken.
 4. Nederland verzet zich tegen het neokolonialisme van internationale ondemocratische, kapitalistische instituties zoals het IMF, de Wereldbank en Wereldhandelsorganisatie. Daarnaast zet Nederland zich internationaal actief in voor het kwijtschelden van alle schulden van landen die te maken hebben met koloniale en imperialistische uitbuiting.

Een nieuw Europa

 1. We maken een einde aan de militarisering van de grenzen van Europa. Nederland zet zich ervoor in dat de Europese Unie rechtvaardigheid, anti-imperialisme en solidariteit centraal stelt in beleid, wetgeving en budgettering.
 2. We zetten ons in voor een democratischer Europese Unie. Het Europees Parlement moet de centrale rol krijgen bij het vormen van beleid. De Europese Raad, Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie en andere plekken waar onderhandeld wordt moeten transparant worden.
 3. Nederland zet zich in voor het versterken van gelijkwaardigheid in Europa. We zetten meer middelen en capaciteit in om de rechten van onder anderen kinderen, migranten, asielzoekers, staatlozen, LGBTQIA+ mensen, Roma en Sinti te beschermen. We ontwikkelen sociale wetgeving om een bestaansminimum in de hele EU mogelijk te maken.
 4. We geven klimaat en natuur een nog belangrijkere plek in EU-beleid. We verbieden lobbyen door multinationals en industrieën. Nederland stemt ook niet in met verdragen die bedrijven een claimrecht geven en stuurt de EU er op aan deze in te trekken.
 5. Nederland neemt als eerste Westerse land de verantwoordelijkheid voor ons grote aandeel in het veroorzaken van klimaatverandering en neemt in VN-verband het voortouw.

Investeren in vrede

 1. Nederland trekt zich militair terug uit alle internationale conflicten en steunt verzet tegen imperialistische uitbuiting, geweld en onderdrukking. We zorgen voor ruimhartige genoegdoening en herstelbetalingen aan slachtoffers van Nederlandse overzeese militaire acties.
 2. In een geweldloze wereld is geen plek voor machtsblokken en militaire bondgenootschappen. Nederland treedt daarom uit de NAVO en alle buitenlandse militairen worden uit Nederland teruggetrokken. We verwijderen tevens alle buitenlandse wapens en infrastructuur in het kader van NAVO uit Nederland.
 3. Vrijgekomen geld gaat naar preventie van conflicten, diplomatie, investeringen in noodhulp en andere sociale doeleinden. Hierbij ligt de focus op humanitaire organisaties en de weerbaarheid van lokale gemeenschappen.
 4. We veroordelen de imperialistische agressieoorlog van Rusland tegen Oekraïne. Nederland zal ruimhartig humanitaire hulp aan Oekraïne blijven bieden zo lang als nodig is en ook bijdragen aan de wederopbouw van Oekraïne wanneer de oorlog is beëindigd. Hierbij zal Nederland zich inzetten om alle internationale schulden van Oekraïne te vergeven. Nederland zal een staakt-het-vuren faciliteren en, waar er ruimte is, diplomatie en onderhandelingen ondersteunen met oog voor de behoeften en wensen van de Oekraïners. Nederland zet zich in om Vladimir Poetin en andere leiders juridisch ter verantwoording te roepen voor schendingen van mensenrechten, oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en het plannen en uitvoeren van een agressie-oorlog tegen Oekraïne. Ook steunt Nederland Russische dissidenten en activisten die zich verzetten tegen de oorlog.
 5. We streven een geweldloze wereld na, in binnen- en buitenland. In plaats van te investeren in het verdedigen van grondgebied tegen ingebeelde vijanden, bouwen we aan een solidaire, rechtvaardige en veilige wereld voor iedereen, overal. De krijgsmacht moet daarom inkrimpen en op termijn worden vervangen door een civiele hulporganisatie. Vrijgekomen middelen gaan onder andere naar diplomatie, de preventie van conflicten, noodhulp en het versterken van de capaciteiten van humanitaire organisaties. Tot die tijd moet de krijgsmacht doordrongen zijn van democratische en antiracistische waarden. Mensen met extreemrechtse opvattingen mogen geen deel uitmaken van de krijgsmacht.
 6. Wie weigert te vechten in oorlogen wordt niet bestraft. Nederland wordt een veilige haven voor alle dienstweigeraars in alle conflicten. We maken dienst weigeren in het buitenland tot geldige grond voor asiel in Nederland, met een route naar Nederlands staatsburgerschap. Er komt (postuum) eerherstel voor dienstweigeraars uit het verleden.
 7. We stoppen per direct met het ontwikkelen van AI-systemen voor militaire doeleinden. Computers mogen nooit beslissen over leven en dood. De ontwikkeling en het gebruik van AI zijn nog altijd doordrongen van discriminerende algoritmes en data.
 8. Nederland zet zich actief in voor een wereld vrij van kernwapens. Nederland sluit zich daarom aan bij het Verdrag over het verbod op kernwapens en toont zich internationaal ambassadeur voor deze en andere ontwapenings- en wapenbeheersingsovereenkomsten. Nederland wijst het dreigen met het gebruik van kernwapens—en dus ook het concept van nucleaire afschrikking—af. Amerikaanse kernwapens die sinds de jaren ‘60 gestationeerd zijn op vliegbasis Volkel worden uit Nederland teruggetrokken. Er worden geen nieuwe kernwapens meer geplaatst op Nederlands grondgebied. We zorgen ervoor dat alle kernwapens op Nederlandse bodem worden vernietigd. Financiële instellingen en andere publieke en private ondernemingen mogen niet langer investeren in ontwikkeling, productie of onderhoud van kernwapens en hun overbrengingsmiddelen.
 9. We verbieden de vestiging van wapenbedrijven in Nederland en heffen hoge belastingen voor de bestaande wapenindustrie, zolang deze nog niet is hervormd. We stimuleren de inzet van ontwikkelde technische kennis in de wapenindustrie voor de civiele industrie.