Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Werk en bestaanszekerheid


30-10-2023
Programma

Dit hoofdstuk kun je ook beluisteren.

ALLES IS ALTIJD AL VAN ONS

Bestaanszekerheid en een goed leven voor iedereen moet de norm zijn. In de huidige economie wordt onze arbeidskracht als product verkocht. Op het werk dat wij doen maken bedrijven en aandeelhouders enorme winsten. BIJ1 gelooft in een wereld waar werk geen uitbuiting meer is en waarin werkende mensen de vruchten plukken van hun eigen arbeid. Een wereld waarin je waarde als mens niet afhangt van of je werkt of hoe productief je bent. Ook huishoudelijk werk, mantelzorg en vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde voor onze maatschappij: onze economie zou niet kunnen draaien zonder. Het is tijd dat we ophouden met bepaalde vormen van werk niet te waarderen of belonen.

We moeten ruimte maken voor de grote diversiteit aan vormen waarop mensen hun leven inrichten, ongeacht gender, gezinssamenstelling, etniciteit of fysieke beperking. BIJ1 staat voor inclusie en gelijkwaardigheid in werk en inkomen. Iedereen heeft zeggenschap over het eigen werk. Er is een eerlijke verdeling van betaald én onbetaald werk. Daarnaast pleiten wij voor het per direct fors verhogen van het minimumloon, om de grote inkomenskloof te dichten en de groeiende armoede onder werkende mensen tegen te gaan. Vaste contracten en zekerheid worden weer de norm in plaats van de uitzondering, en met goede CAO’s en betere rechten voor stakers brengen we de macht terug naar de werknemers.

Samen pakken we terug wat altijd al van ons was. BIJ1 doet dat onder meer door te strijden voor de volgende punten:

EEN INCLUSIEVE EN GELIJKWAARDIGE ARBEIDSMARKT

 1. We schaffen de 40-urige werkweek af en gaan naar een 30-urige werkweek met loonbehoud en een evenredige werving van personeel, zodat de werkdruk niet wordt verhoogd. We maken partnerverlof gelijk aan kraam- en bevallingsverlof (100% inkomen doorbetaald). We voeren transitieverlof en menstruatieverlof in. Kinderopvang wordt gratis.
 2. We schaffen de mislukte Participatiewet geheel af. Mensen met een (onzichtbare) beperking krijgen evenveel betaald als vakgenoten zonder beperking met hetzelfde werk. We maken vóór 2025 een einde aan inkomensongelijkheid, zoals de genderloonkloof. We stellen discriminerende bedrijven juridisch verantwoordelijk.
 3. Arbeidsmigranten en ongedocumenteerde mensen krijgen dezelfde rechten als elke andere werknemer. Ongedocumenteerde mensen die te maken krijgen met geweld of dwang op het werk, kunnen dit melden zonder dat ze risico lopen op uitzetting. We zien toe op betere bescherming van de rechten en beloning van arbeidsmigranten.
 4. Reproductieve arbeid is onbetaald werk dat nog vaak als ‘vrouwenwerk’ wordt gezien, zoals mantelzorg, huishoudelijk werk, of zorg voor kinderen. We compenseren dit beter. Waar mogelijk socialiseren we huishoudelijk werk, door bijvoorbeeld openbare keukens.
 5. We zien strenger toe op de geldende regels voor het faciliteren van noden van werknemers, zoals kolven of bidden op de werkvloer. 
 6. We werken aan toegankelijke werkplekken. Dit doen we door onder andere het recht op thuiswerk vast te leggen en meer (onafhankelijke) ondersteuning op de werkvloer te realiseren.
 7. We zetten in op sociale ontwikkelbedrijven waarbij mensen meer eigen regie en ondersteuning op de werkvloer krijgen. Zo krijgen werkende mensen die door een beperking ‘urenbeperkt’ zijn, de optie om weer te gaan werken als ze hier zelf voor kiezen. Mensen voor wie een sociaal ontwikkelbedrijf naar eigen inzicht geen gepaste optie is, bestraffen we niet.

Eerlijke waardering en meer zeggenschap

 1. Bedrijven en werkplekken worden democratisch bestuurd en komen in handen van werknemers, in plaats van in handen van bedrijfseigenaren.
 2. We leggen de inflatiecorrectie van de lonen wettelijk vast, zodat de lonen automatisch met de inflatie meestijgen.
 3. We verhogen het minimumloon per direct naar 16 euro per uur. Het minimumloon stijgt verder jaarlijks tenminste mee met de automatische prijscompensatie en is niet minder dan 60% van het mediaanloon. AOW en bijstand stijgen automatisch mee met het minimumloon. Het minimumloon geldt voor iedereen, zonder uitzonderingen. We schaffen dus het minimumjeugdloon af en trekken dit gelijk met het minimumloon voor volwassenen.
 4. We bestrijden krapte op de arbeidsmarkt in sectoren als zorg, onderwijs en openbaar vervoer, door flinke loonsverhogingen door te voeren. Zo maken we duurdere flexwerkers in deze sectoren grotendeels onnodig.
 5. Werknemers die langer dan negen maanden met een tijdelijk contract werken, krijgen een vast contract. We verbeteren de ontslagbescherming en gaan schijnzelfstandigheid tegen.
 6. We creëren vrijheid voor werknemers om eigen werktijden te bepalen of om in deeltijd te werken en zorgen voor eerlijke vergoedingen voor stages.
 7. De positie van de vakbonden wordt versterkt en het stakingsrecht wordt uitgebreid. Niet de werkgevers en de rechter bepalen of een staking proportioneel is, maar de werknemers. Loon moet worden doorbetaald tijdens een staking. We zorgen dat alle bedrijfstakken een CAO hebben, zodat bescherming van werknemers beter geregeld is. Bij CAO-onderhandelingen doen alleen vakbonden mee die onafhankelijk zijn van werkgevers, geen zogenaamde ‘gele bonden’.
 8. We verplichten bedrijven op de werkplek om ruimtes te bieden waar werknemers kunnen samenkomen om elkaar te spreken en gezamenlijke (vakbonds)acties te organiseren.
 9. We vieren de werkende mens en diens bijdrage aan de maatschappij. Zoals in de rest van Europa maken we 1 mei (Dag van de Arbeid) tot een nationale feestdag.

Een goed leven, ook als je niet (meer) werkt

 1. We besteden meer geld aan scholingsprogramma’s voor mensen zonder werk. We schaffen de tegenprestaties, sancties, boetes en verplichte sollicitaties voor mensen in de bijstand af.
 2. We laten de medische keuringen bij arbeidsongeschiktheid niet langer door de uitkeringsinstantie zelf doen, maar door onafhankelijke artsen.
 3. We richten een Nationaal Pensioenfonds op, waarbij collectiviteit voorop staat en waar ook ZZP’ers aanspraak op kunnen maken.
 4. We verlagen de AOW-leeftijd naar 65. Het blijft wel mogelijk om door te werken. Ook zien we strenger toe op arbeidsmarktdiscriminatie op basis van leeftijd.
 5. We versoepelen de regels voor de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). Hier maken veel ouderen met een migratieachtergrond aanspraak op vanwege het AOW-gat.