Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Zorg


30-10-2023
Programma

Dit hoofdstuk kun je ook beluisteren.

De mens centraal

BIJ1 vecht voor een zorgsysteem dat van, voor en door iedereen is. Op dit moment is de zorg een verdienmodel voor zorginstellingen. Dit gaat ten koste van de betaalbare, toegankelijke en gelijkwaardige zorg waar wij allemaal recht op hebben. Niet het geld, maar de mens hoort centraal te staan. De zorg moet bestuurd worden door de mensen die daadwerkelijk met zorg in aanraking komen: de zorgverlener en degene die zorg ontvangt. Zo werken we naar een zorgsysteem dat voor iedereen werkt.

We hebben de zorg lange tijd overgelaten aan de verwoestende vrije markt. Het heeft ervoor gezorgd dat zorginstellingen gericht zijn op het eindeloos vergroten van hun winsten, wat de zorg alleen maar duurder heeft gemaakt. Daarnaast zorgt de complexe bureaucratie ervoor dat mensen steeds moeilijker bij de juiste zorg komen. Zorgmedewerkers worden te weinig betaald, personeel valt voortdurend uit vanwege de hoge werkdruk en er is sprake van enorme wachtlijsten. Kortom: het zorgsysteem moet op de schop. Daarom brengen we de zorg weer in publieke handen en zetten we ons in voor een betaalbaar, toegankelijk en rechtvaardig zorgsysteem.

Zorg moet niet langer draaien om geld, maar om mensen. BIJ1 strijdt daarom onder meer voor de volgende punten:

Zorg in publieke handen

 1. Zorg mag geen winstmodel zijn. We stoppen private zorginstellingen en nemen alle zorginstellingen weer in publieke handen. Zo maken we een einde aan zogeheten ‘zorgcowboys’, houden we noodlijdende zorgorganisaties overeind en werken we organisatiebelangen en concurrentie de deur uit.
 2. We zetten een Nationaal Zorgfonds op dat de zorgverzekeraars gaat vervangen. Het Nationaal Zorgfonds dekt alle zorg, inclusief tandheelkunde. Om dit te kunnen betalen, heffen we progressieve belastingen. We schaffen premies en eigen bijdragen af.
 3. In plaats van geld te verspillen aan managers, commercie en aanbestedingstrajecten, investeren we meer in personeel en kwalitatieve zorg. Zo blijft ook de continuïteit van zorg gewaarborgd. Door de zorg in publieke handen te nemen, wordt het aanbod daarbij beter afgestemd op de zorgvraag, worden prijzen laag gehouden en werken we lange wachtlijsten weg. Kleine initiatieven krijgen meer ruimte.
 4. De zorgprofessional komt weer aan het roer en niet langer mogen regeltjes, financiële verantwoording en overheidsinstanties de dienst uitmaken. We slopen de bureaucratie uit de zorg en zorgen ervoor dat zorgprofessionals indicaties stellen, in plaats van de landelijke overheid en gemeenten.
 5. We verlagen de werk- en regeldruk door de administratieve lasten te verminderen en tijdschrijven af te schaffen. Ook gaan we alle zorgmedewerkers, van verplegers in de medische zorg tot de jeugdzorgmedewerkers, eerlijker betalen. Mensen die intensief (mantel)zorg bieden, worden financieel gecompenseerd met een inkomen en opbouw van WW- en pensioenrechten.
 6. We stoppen de stapeling van zorgkosten en boetes op ziek-zijn voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking. We zorgen dat deze mensen ook niet bij herhaling hoeven te bewijzen dat ze passende zorg en ondersteuning nodig hebben. Zij moeten vanuit eigen regie toegang hebben tot een passend en samenhangend pakket aan zorg en ondersteuning.
 7. Wij zetten ons in voor vergoeding van afbouwmedicatie middels de taperingstrip.
 8. We investeren in publieke volksgezondheid, waarbij preventie, opsporing van uitbraken en pro-actieve maatregelen essentieel zijn. Ook hier staat menselijk welzijn centraal en niet de economie. Er komt eerlijke communicatie over gezondheidsrisico’s, waaronder pathogenen of vervuiling. Ook wordt het gebruik van non-farmaceutische beschermingsmaatregelen bevorderd, zoals luchtfilters op scholen en mondneusmaskers in de zorg en andere openbare gebouwen.

Laat de zorg weer werken

 1. Huisartsenpraktijken worden zorgcentra in de wijk. Hier komen diverse zorgvormen samen en kun je terecht met iedere zorg- of ondersteuningsvraag. We investeren fors in gespecialiseerde praktijkondersteuning.
 2. We waarborgen continuïteit van zorg. ‘Één plan, één regisseur’ vormt de basis van hulp voor mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag, onder welke zorgwet die vraag ook valt.
 3. De ‘harde knip’ wanneer je achttien jaar wordt, moet uit de Jeugdzorg. De Big 5 gaat daarbij werken als basisaanpak voor bestaanszekerheid in het leven van jongeren. Jongeren die uit het zicht raken van instanties, ook wel ‘spookjongeren’, kunnen nog steeds aanspraak maken op alle voorzieningen. We sporen deze jongeren actiever op om ze te kunnen helpen.
 4. Meer zelfbeschikking voor mensen die zorg krijgen. Iedereen krijgt de vrijheid te kiezen bij welke hulpverlener men geholpen wil worden. We voeren gedwongen zorg in lijn met het VN-verdrag Handicap uit. We regelen meer zelfbeschikking voor personen die onbegrepen gedrag vertonen. We verbieden onnodig vrijheidsbeperkende maatregelen in instellingen.
 5. We zetten ons in voor een geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zonder doorgeslagen diagnostisering, lange wachtlijsten, personeelstekorten, separeercellen en burn-outs onder medewerkers. Via een radicale omslag in de GGZ wet- en regelgeving, werken we toe naar een GGZ waar de menselijke maat centraal staat.
 6. Onze ouderen verdienen respect. We verhogen de kwaliteitscriteria voor verzorgingstehuizen. Zij mogen geen ‘dumpplek’ zijn. Daarom ondersteunen we het initiatief van zorgbuurthuizen, die sociale functies en zorg samenbrengen.
 7. We maken het eenvoudiger en toegankelijker om klachten of bezwaren in te dienen en recht te halen wanneer dat nodig is. Iedereen krijgt toegang tot onafhankelijke cliëntondersteuning.
 8. Om het werk van de ervaringsdeskundigen te erkennen en gelijkwaardig te behandelen met andere beroepsgroepen, nemen we de functie ervaringswerker in de zorg-CAO’s op. Voor de betaling van ervaringsdeskundige vrijwilligers stellen we landelijke richtlijnen op. De inzet van ervaringskennis wordt een vast onderdeel van het curriculum in alle opleidingen voor hulpverleners.
 9. ​​Voor zorg die werkt is een betrouwbaar aanbod essentieel. We reguleren strenger wat makers van supplementen en dergelijke middelen zonder bewijs op hun producten mogen zetten, om het verschil tussen zorg en kwakzalverij voor de consument duidelijk te maken.
 10. We maken prijsonderhandelingen over medicijnen tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en farmaceuten openbaar, zodra de deal gesloten is. Zo is voor iedereen duidelijk hoeveel de farmaceut aan middelen verdient en hoe waardevol de onderhandelingen zijn.

Toegankelijk en voor iedereen

 1. We zien beter toe op naleving van het VN-verdrag Handicap in het sociaal domein door een landelijk normenkader op te stellen.
 2. In opleidingen van GGZ-hulpverleners krijgt neurodiversiteit voldoende plek. Zo krijgen toekomstige hulpverleners meer kennis over de variatie in het menselijk brein. We verbieden ABA-genezingstherapie voor autisme en therapieën die daarvan afgeleid zijn.
 3. Chronische stress en trauma, veroorzaakt door racisme of andere vormen van uitsluiting en discriminatie, krijgen meer erkenning als oorzaken van gezondheidsproblemen zoals depressie en hart- en vaatziekten.
 4. De witte cis man staat te veel centraal bij medisch onderzoek. We investeren meer in onderzoek naar ziektebeelden, geneesmiddelen en behandelmethoden bij mensen die niet wit, cis en/of man zijn. 
 5. We schaffen de body mass index (BMI) als beoordeling voor het toezeggen van medische ingrepen (inclusief transzorg) af. We beboeten artsen en verzekeringen die gebruik maken van deze verzonnen methode.
 6. We schenken in de opleiding van medisch personeel, medewerkers in thuis- en ouderenzorg, en andere hulpverleners, meer aandacht aan de bestrijding van racistische stereotypen. Cultuursensitieve zorg krijgt hierin een belangrijke plek.
 7. We betalen de inzet van tolken, waaronder gebarentolken, niet uit het budget van de zorgvrager, maar vergoeden dit standaard vanuit de overheid.
 8. Het aantal gevallen van suïcidaliteit in combinatie met dak- en thuisloosheid is zorgelijk hoog, vooral onder LGBTQIA+ jongeren. We zorgen daarom voor betere, structurele financiering, zetten in op passende zorg, goede begeleiding en suïcidepreventie. Hierbij schenken we speciale aandacht aan LGBTQIA+-mensen. Verspreid over het land richten we safe houses voor hen in. Ook creëren we een Nationaal Meld- en Schakelpunt LGBTQIA+- in Nood met doorzettingsmacht.
 9. We vergroten het aanbod van transzorg, waardoor wachtlijsten snel afnemen. Monopolievorming wordt bestreden door kennis te delen tussen huidige behandelcentra en nieuw te openen genderpoli’s. De toegang tot transzorg wordt gemakkelijker en niet belemmerd door zorgverleners die als poortwachter optreden. Zelfbeschikking wordt het uitgangspunt: de trans persoon bepaalt zelf welke zorg nodig is. We zien transgender zijn dus niet meer als een aandoening waarvoor een diagnose nodig is, maar als een normale variatie op het menselijk bestaan.
 10. Transgenderzorg wordt volledig vergoed. Hormoonbehandelingen worden gemakkelijk verkrijgbaar via de huisarts. In de opleiding van artsen en andere zorgverleners wordt voldoende aandacht besteed aan transzorg en gendersensitiviteit.

COVID-19, pandemieën en postinfectieuze aandoeningen

 1. We zorgen ervoor dat vaccinaties tegen nieuwe varianten van het virus SARS-CoV-2 worden ontwikkeld en beschikbaar gemaakt worden over de gehele wereld. Om alle beschikbare kennis en middelen te bundelen doen we dit bij voorkeur in internationaal verband. We wachten echter niet op actie vanuit het buitenland.
 2. We investeren structureel in (biomedisch) onderzoek naar postinfectieuze aandoeningen zoals long COVID en ME/CVS. We richten passende zorg in, bijvoorbeeld in specialistische poliklinieken. We starten ook een voorlichtingscampagne over het bestaan en de effecten van deze aandoeningen. Naast diagnose en behandeling is ook het voorkómen van postinfectieuze aandoeningen een prioriteit.
 3. Alle openbare gebouwen en scholen worden verplicht voorzien van luchtreinigingssystemen om gezonde luchtkwaliteit te verzekeren. De arbeidsinspectie gaat handhaven dat deze standaard ook geïmplementeerd wordt op werkplekken.
 4. Bij alle maatregelen in het kader van pandemieën besteden we extra aandacht aan gemeenschappen die een grotere afstand hebben tot reguliere medische zorg.
 5. De overheid erkent dat de COVID-19-pandemie in feite niet voorbij is en dat test- en andere maatregelen te vroeg zijn afgeschaald. We heropenen test- en vaccinatielocaties. Isolatie voor besmette individuen wordt weer de norm.
 6. Nederland ondersteunt het heropstarten van COVID-19 maatregelen in het Caribische deel van het Koninkrijk desgewenst financieel en logistiek.
 7. Er komt erkenning en een landelijke tegemoetkoming voor de slachtoffers van het COVID-19-‘uitraasbeleid’.